Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterkurs i Svenska som andraspråk, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Svenska språket
Ämnesområde Svenska/Nordiska språk - SV1
  Kurskod   910A02
Mål
Kursinnehåll
Kursen består av sex fördjupningskurser om vardera 7,5 hp och en uppsatskurs om 15 hp. Tre fördjupningskurser väljs inom ämnet Svenska som andraspråks läskurser. Dessa sätts samman individuellt i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning. Tre fördjupningskurser utgörs av obligatoriska kurser i tillämpad teori och metod samt akademiskt skrivande. Kursen ger dig breda kunskaper i frågeställningar som rör svenska som andraspråk och språkvetenskap samt möjlighet till ytterligare fördjupning inom området för uppsatsen. Efter genomförd kurs kan du bland annat arbeta med informations- och kommunikationsutveckling i flerspråkiga miljöer, strategiskt utvecklingsarbete inom andraspråksundervisning samt som språkexpert.
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Svenska som andraspråk grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Svenska som andraspråk fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande) inklusive uppsatsen.
Betyg
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av styrelsen för utbildningsvetenskap, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande.
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterkurs i Svenska som andraspråk
Mastercourse in Swedish as a second language
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr:   Kurskod: 910A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Svenska/Nordiska språk - SV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1E   Avancerad     SV1   HU