Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Omvårdnad, 61-70 p, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad
Ämnesområde
  Kurskod   VME199
Mål
Utbildningen skall, utöver fördjupade kunskaper och färdigheter också fördjupa studenternas förmåga till: självständig och kritisk bedömning, att självständigt lösa problem och förmåga att följa kunskapsutvecklingen inom omvårdnad. Utbildningen skall också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig nivå.
Kursinnehåll
2 INNEHÅLL
Kursen är uppdelad på två utbildningsmoment,
2.1 Fördjupning inom individuellt
val t område inom omvårdnad
2.2 Enskilt arbete
2.1 Fördjupning inom individuellt valt område inom omvårdnad 10 poäng
Syfte
Den studerande skall i sin analys kunna relatera området till grundläggande terminologi och centrala begrepp, vetenskapliga konventioner, vedertagna klassifikationer och kriterier inom huvudämnet.
Den studerande skall förstå centrala vete~skapliga lagbundenheter, principer, teorier och begreppsrnodeller, analysera och identifiera kunskaper när de uppträder i en kontext och överföra teoretisk kunskap till praktisk verksamhet.
Den studerande skall kunna identifiera problem,
formulera hypoteser, genomföra systematiska iakttagelser av företeelser, välja relevanta metoder att mäta och beskriva dem, bedöma metoders giltighet och tillförlitlighet, behandla, tolka, dra slutsatser och rapportera.
Den studerande skall utveckla ett eget förhållningssätt och egna attityder till vetenskapsområdet.
Den studerande skall inhämta insikter om det aktuella vetenskapsområdets betydelse.
Innehåll
Litteratur relevant för individuellt valt område, vald i samråd med handledarna. Seminarier med inriktning mot omvårdnad ingår i delkursen.
Enskilt arbete 10 Doäng
Delkursen innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper.
Det enskilda arbetet skall ge färdigheter i att relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra och fortsatt vetenskapligt arbete.
Litteratur som är relevant för arbetet och som ger ämnesmässig kunskapsfördjupning väljs i samråd med handledare. Med hänsyn till arbetets inrikning kommer handledning att ske från ett eller flera ämnesområden i syfte att ge möjlighet till ämnesövergripande studier.
Seminarier med inriktning mot omvårdnad ingår i delkursen.

Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjuksköterskeexamen 120 p motsvarande kandidatnivå alt. äldre sjuksköterskeexamen med endera 1) påbyggnad 21-40 p samt fördjupning 41-60 p med godkänd 10p C-uppsats (motsv) eller 2) Hälso- och sjukvårdsutveckling (HSU) 60 p.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Omvårdnad, 61-70 p
Omvårdnad, D-nivå
 
Kursgivare är: IMV - Avd för Omvårdnad
           
Dnr:   Kurskod: VME199      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D         Vård