Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Arbetsterapi, C-nivå, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Arbetsterapi
Ämnesområde
  Kurskod   VME191
Mål
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper om teorier och modeller inom arbetsterapi. Studententen skall också tillägna sig fördjupade kunskaper om vetenskapliga arbetssätt samt kunna tillämpa och värdera forskningsmetoder för kunskaputveckling inom ett avgränsat område av arbetsterapi.
Kursinnehåll
Kursen innehåller två delar om 10 poäng vardera.
Del 1. Forskning och metod
- teorier och modeller för utveckling inom arbetsterapi
- forskningsmetoder för kunskapsutveckling i ämnet arbetsterapi
- analys av forskning inom arbetsterapi ur etiskt perspektiv
- evidensbaserat arbete i arbetsterapi
Del 2. Examensarbete i arbetsterapi
- tillämpa ett vetenskapligt arbetssätt och forskningsmetoder
- självständigt utföra ett examensarbete i ämnet arbetsterapi
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Kursen är Internetbaserad och använder sig av ett kursskal. Kursskalet används bland annat för att studenter och lärare skall kunna kommunicera med varandra och utbyta information. Vidare arbetar studiegrupperna i kursskalet med scenarier. Att kursen är Internetbaserad innebär att de fysiska mötena på studieorten utgör ca en femtedel av kurstiden, resterande studier sker via Internet och via egna studier. Tillämpningen av de tre lärprocesserna i PBL, självstyrt lärande, problembearbetning och grupprocess, har i denna kurs en betoning på de två förstnämnda lärprocesserna. Studenterna arbetar i del 1 i små studiegrupper och har lärare som stöd vid fysiska möten och via kursskalet.
Examination
Examination genomförs i slutet av varje del. Betygen grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och attityder. Examinationerna är skriftliga och/eller muntliga och kan genomföras individuellt och/eller i grupp.
I del 2 grundas betyget på en samlad bedömning av studentens prestation under färdigställandet samt vid presentationen av det egna examensarbetet. Vidare bedömns studentens förmåga att opponera på ett annat examensarbete.
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Arbetsterapeutexamen med 40 poäng i ämnet arbetsterapi varav 20 poäng på B-nivå. Alt 1: Om Arbetsterapeutexamen tagits före jan 1989 krävs särskilt intyg om påbyggnadsutbildning (motsvarande) på B-nivå om 20 poäng. Alt 2: Om Arbetsterapeutexamen tagits jan 1989 eller därefter krävs särskilt intyg om påbyggnadsutbildning (motsvarande) på B-nivå om 10 poäng.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetsterapi, C-nivå
Arbetsterapi, C-nivå
 
Kursgivare är: AT - Arbetsterapeututbildning
           
Dnr:   Kurskod: VME191      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Arbetsterapi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C         Vård