Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Arbetsterapi, B-nivå. Endast del 2, 10p, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Arbetsterapi
Ämnesområde
  Kurskod   VME190
Mål
Kursen syftar till att den studerande tillägnar sig fortsatta grundläggande kunskaper om arbetsterapins utveckling och teoretiska modeller. Studenten skall också tillägna sig ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till forskning och utveckling inom arbetsterapi.
Kursinnehåll
Kursen innehåller två delar om 10 poäng vardera.
Del 1. Arbetsterapins utveckling
- arbetsterapins grundsyn och teoretiska modeller i arbetsterapi
- hälsans betydelse för människans aktivitetsförmåga
- organisatoriska och administrativa förutsättningar som påverkar yrkesutövningen
- professionellt förhållningssätt och etik
- vetenskapsteoretiska traditioner och metod
Del 2. Modeller inom arbetsterapi
- teoretiska modeller i arbetsterapi
- arbetsterapeutens roll i folkhälsoarbete
- hälsoekonomiska förutsättningar som påverkar yrkesutövningen
- kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera, utvärdera och utveckla arbetsterapi
- metoder för kvalitetsutveckling

Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Kursen är Internetbaserad och använder sig av ett kursskal. Kursskalet används bland annat för att studenter och lärare skall kunna kommunicera med varandra och utbyta information. Vidare arbetar studiegrupperna i kursskalet med scenarier. Att kursen är Internetbaserad innebär att de fysiska mötena på studieorten utgör ca en femtedel av kurstiden, resterande studier sker via Internet och via egna studier. Tillämpningen av de tre lärprocesserna i PBL, självstyrt lärande, problembearbetning och grupprocess, har i denna kurs en betoning på de två förstnämnda lärprocesserna. Studenterna arbetar i små studiegrupper och har lärare som stöd vid fysiska möten och via kursskalet.
Examination
Examination genomförs i slutet av varje del. Betygen grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper, färdigheter och attityder. Examinationerna är skriftliga och/eller muntliga och kan genomföras individuellt och/eller i grupp.
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Arbetsterapeutexamen, varav 10 p på B-nivå. Om Arbetsterapeutexamen tagits före jan 1989 krävs särskilt intyg om påbyggnadsutbildning (motsvarande) på B-nivå om 10 poäng.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Arbetsterapi, B-nivå. Endast del 2, 10p
Arbetsterapi, B-nivå
 
Kursgivare är: AT - Arbetsterapeututbildning
           
Dnr:   Kurskod: VME190      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Arbetsterapi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B         Vård