Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Juridik och socialt arbete, 20p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Juridik
Ämnesområde
  Kurskod   VME184
Mål
Syftet är att studenten ska förvärva:
- ett juridiskt perspektiv i socialt arbete
- kunskap om de centrala delar av rättssystemet som är av betydelse för socialt arbete,
- förutsättningar för identifiering av relevanta juridiska problem och insikt i rättsliga metoder för problemlösning,
- möjlighet att planlägga och självständigt handlägga ärenden av juridisk natur inom främst socialrätten, förvaltningsrätten samt delar av civilrätten.
- en reflekterande hållning i förhållande till genus samt till hanterandet av personer ur marginaliserade grupper.
Kursinnehåll
Kursen består av följande delar:

Allmän rättslära, kommunalrätt, grunder i straff- och processrätt, internationell rätt, 5 poäng

Jurisprudence and community law

- Rättsregler och grundläggande rättsprinciper,
- Rättskällor, lagtolkning och rättsfallstolkning,
- Kommunallagen och den kommunala kompetensen,
- Kommunfullmäktiges och de kommunala nämndernas uppgifter och arbetsformer,
- Grunder i straffrätten och påföljdssystemet med betoning på åtgärder för unga lagöverträdare, översiktlig genomgång av straffrättsprocessen, rättsstatsbegreppet,
- Utlänningsrätt/migrationsrätt. Övergripande information om handläggning av utlänningsärenden. Utlänningsrättens förhållande till socialrätten. Mänskliga rättigheter, internationella konventioner,
- Grundläggande EG-rätt och dess förhållande till svensk rätt.


Civilrätt - arbete, avtal, familj, boende, skadestånd, 5 poäng


,Civil and family law

- Arbetsrätt. Kollektiv arbetsrätt. Anställningsskydd. Arbetsmiljö- och
rehabiliteringsansvar. Jämställdhet och diskriminering. Arbetsrättsliga tvister.

- Arbetsrätt. Rättstillämpning och förhandlingar,

- Avtalsrätt, regler om avtals ingående och när ett ingånget avtal
kan jämkas eller ogiltigförklaras, oskäliga avtal
(här tas in en kort genomgång av lagen om offentlig
upphandling trots att denna lag inte tillhör civilrätten),

- Familjerätt

- Äktenskapsrätt. Regler om äktenskap och andra former av
sammanlevnad. Internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap,

- Föräldrarätt. Barnets rättsliga ställning i familjen och i sam-
hället. Barnets mänskliga rättigheter, barnets bästa. Frågor
om faderskap, adoption, vårdnad, boende och umgänge,

- Successionsrätt. Arv och testamente,

- Boenderätt. Kort orientering om "hyreslagen" (Jordabalkens 12 kap.)
Hyresavtal. Hyresrättens förverkande ("vräkningar"),

- Skadestånds- och försäkringsrätt. Kort orientering.


Socialrätt och förvaltningsrätt, 10 poäng

Social and administrative law

Socialrätt

- Socialtjänstlagen (SoL) och socialtjänstförordningen (SoF). Social-
tjänstens mål och uppgifter. Kommunens ansvar. Rättigheter och skyldigheter. Rätten till bistånd. Anmälningsskyldighet avseende barn som far illa,

- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).
Personkretstillhörighet. Rätten till insatser,

- Grunderna i socialförsäkringsrätten,

- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Samverkan och ansvarsfrågor mellan
olika huvudmän. Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria och Lex
Sarah,

- Tvångslagstiftning. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU), lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag om rättspsykiatrisk vård (LRV).Förvaltningsrätt

- Allmän förvaltningsrätt. Handläggning av ärenden. Utredning och
dokumentation. Beslutsfattande, Verkställighet av beslut, Över-
klagandeprocessen, tjänstefelsansvar, något om förvaltningsprocessen,

- Offentlighet och sekretess. Allmänna handlingar och rätten att ta
del av dessa. Sekretessregler inom socialtjänst och hälso- och
sjukvård. Sekretess mellan barn och vårdnadshavare.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom social omsorg/socialpedagok. Likvärdig examen men då med yrkeserfarenheten från socialt arbete/social omsorg har tillträde till kursen om platser finns.
Intyg krävs. Möjliga utbildningar är då fil kand i samhälls/beteende- och vårdvetenskapliga ämnen, ev gamla högsksoleutbildningar (ej under 80 p) samt anställning inom området socialt arbete/social omsorg.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Juridik och socialt arbete
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: VME184      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Juridik          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A         Juridik