Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Diabetes och diabetesvård, 10p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad
Ämnesområde
  Kurskod   VME173
Mål
Utbildningen syftar till att den studerande tillägnar sig
- fördjupade kunskaper om diabetessjukdomen och dess orsaker, symtom och behandling
för att kunna utföra och ta egna beslut, informera och undervisa diabetiker och andra berörda
om behandling och egenvård
- kunskap om förhållningssätt och bemötande av personer med livslång sjukdom
- kunskap om pågående utveckling och forskning, vilket tillsammans med övrigt kursinnehåll
och arbetssättet i kursen ska leda till ett ökat kritiskt förhållningssätt
- förmåga att värdera kunskap och aktuell forskning

Kursen som helhet syftar till att den studerande ska uppnå ökad handlingsberedskap i mötet
med patienten.
Kursinnehåll
2.1 Fysiologi och patofysiologi, 3 poäng
Physiology and pathophysiology
2.2 Omvårdnad och behandling, 4 poäng
Nursing care and treatment
2.3 Pedagogik och egenvård, 3 poäng
Teaching and self-care

2.1 Fysiologi och patofysiologi, 3 poäng
Innehåll
Innehållet i detta moment är epidemiologi, etiologi samt kroppens normala och patologiska ämnesomsättning. Vidare behandlas Typ I och Typ II diabetes, deras olika symtombild, behandlingsmönster samt graviditetsdiabetes. Sjukdomens olika komplikationer och bakom-liggande orsaker ingår också i momentet.

2.2 Omvårdnad och behandling, 4 poäng
Innehåll
I detta avsnitt ingår omvårdnadsarbetets teori och praktik, den farmakologiska behandlingen
samt kostens och motionens betydelse.

2.3 Pedagogik och egenvård, 3 poäng
Innehåll
I detta moment ingår pedagogiska principer, kommunikationsteorier, hjälpmedlens betydelse
och Diabetesförbundets funktion. Inom denna del av kursen diskuteras också hälso- och sjukdomsbegreppet, psykologiska aspekter och sociala konsekvenser vid diabetes samt kris och krisbearbetning.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom dietetik, rehabilitering, medicin eller vård.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudenter får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas efter begäran av den studerande av studierektor för kurser eller, efter vidaredelegering,  av prefekt/programstudierektor. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på kursgivares expedition).
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Diabetes och diabetesvård
Diabetes och diabetesvård
 
Kursgivare är: IMV-Institutionen för medicin och vård
           
Dnr: 870/93 E230   Kurskod: VME173      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B         Vård  
1993-11-10