Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen
Ämnesområde
  Kurskod   VME156
Mål
Den studerande ska tillägna sti fördjupade teoretiska, praktiska och metodologiska kunskaper inom blodgruppsserologi och hemoterapi
Kursinnehåll
Kursen innehåller bl a avsnitt om innunologiska mekanismer inom transfusionsmedicin, blodgruppsserologiska undersökningsmetoder, blodgruppsantigen och antikropppar av kliniska och prkatisk betydelse, varianter och felkällor vid blodgruppering, frågeställningar vid graviditetsimmunisering och stamcellstransplantation, hälsokriterier för blodgivare, framställning, förvaring och användning av blodkomponenter samt kvalitetssäkring
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Biomedicinsk analytikerexamen/laboratorieassistentexamen eller medicinsk biologexamen med grundutbildning i transfusionsmedicin alternativt studenter som vid ansökningstillfället studerar i utbildning till biomedicinsk analytiker 120 p eller medicinsk biologi 160 p med godkänd grundutbildning i transfusionsmedicin vid kursstart (intyg om godkänd grundläggande transfusionsmedicin krävs).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi
 
Kursgivare är: IMK-Molekylär och Klinisk Medicin
           
Dnr:   Kurskod: VME156      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
C         Medicin