Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Neurobiology, 5p
 
Kurskategori Programkurs/Fristående kurs
Huvudområde Medicinsk biologi
Ämnesområde
  Kurskod   OMBNEU
Mål
The aim of the course is to provide the students with a more advanced knowledge in neurobiology.
Kursinnehåll
The course brings up several examples from the vast neurobiological research area, it considers ethical issues and it gives an overview of methods available for studies of the nervous system. Scientific publications form a basis for discussions in tutorial groups. With respect to essay writing the students may focus on specific areas, which they select according to their own interest.
Undervisning/Arbetsformer
Lectures, demonstrations, tutorial groups and essay writing.

The educational method used is problem-based learning (PBL). PBL emphasises the student´s development of free, self-supporting, lifelong learning ability as an instrument for critical inquiry. The students own queries and formulated problems form the basis of PBL. Important is also the student´s ability to take responibility for his/her own learning, and to take seek and evaluate information and knowledge and to train co-operation and flexible attitude to different views and ideas.
Examination
Active participation in tutorial groups. Writing and oral presentation of an essay. Oral presentation of a summary of one lecture.

Students, which have not passed on the regular examination occasion, are normally offered four additional opportunities according to this syllabus, one of which is close in time to the first examination occasion. Students who have failed three times on the course or part of the course are entitled to request another examiner at the new examination occasion.

Students, which have not passed on the regular examination occasion, are normally offered four additional opportunities according to this syllabus, one of which is close in time to the first examination occasion. Students who have failed three times on the course or part of the course are entitled to request another examiner at the new examination occasion.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Bachelor of Science in Biomedicine or other related subjects such as Medicine or Biology. At least three years of full-time undergraduate studies in a relevant main subject. For students in the Medical Biology Programme, 160 credits: Passed semester 1 to 5.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudenter får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas efter begäran av den studerande av studierektor för kurser eller, efter vidaredelegering,  av prefekt/programstudierektor. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på kursgivares expedition).
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Neurobiology
Neurobiology
 
Kursgivare är: MEDBIO - Medicinsk biologi
           
Dnr: LiU 275/11-41   Kurskod: OMBNEU      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk biologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
D         Naturvetenskap  
2002-11-25