Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Att utbilda patienter och deras anhöriga, 5p
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen
Ämnesområde
  Kurskod   OFK144
Mål
Kursen syftar till att den studerande utifrån ett pedagogiskt och vetenskapligt perspektiv utvecklar sina kunskaper om faktorer av betydelse för patientens egenvårdsförmåga. Dessutom ska den studerande i klinisk verksamhet tillämpa dessa kunskaper i planering, genomförande och utvärdering av patient- och anhörigutbildning.
Kursinnehåll
Teoretisk del
Identifiering och bedömning av utbildningsbehov
Kunskap, attityder, motivation, compliance, coping, egenvårdsförmåga samt empowerment relaterat till patientundervisning

Lärande, didaktik

Utbildningsutvärdering och olika effektmått

Praktisk tillämpningsdel
Praktisk träning i patient- och anhörigundervisning och utvärdering av effekter av förmedlad undervisning
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används  vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Studerande som  ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från arbetsterapeut-, dietist-, läkar-, psykolog-, socionom-, sjukgymnast-, sjuksköterskeutbildning.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudenter får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas efter begäran av den studerande av studierektor för kurser eller, efter vidaredelegering,  av prefekt/programstudierektor. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett (finns på kursgivares expedition).
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
 
Att utbilda patienter och deras anhöriga
Att utbilda patienter och deras anhöriga
 
Kursgivare är: KE - Kursenheten
           
Dnr: 21/01-41   Kurskod: OFK144      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B         Vård  
2001-03-26