Visa svensk kursplan
 
COURSE TITLE
Sjukgymnastik inriktning Ortopedisk Manuell Terapi, 15 points
 
COURSE CATEGORY   Programkurs/Fristående kurs
MAIN FIELD OF STUDY  
SUBJECT AREA  
  COURSE CODE   OFK131
AIM OF THE COURSE
Den studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper i sjukgymnastik med inriktning ortopedisk manuell terapi. Studenten ska vidare inhämta kunskaper om den teoribildning som ligger till grund för ämnesområdet.
CONTENTS
Kursen innehåller fördjupning i funktionell anatomi och biomekanik, teorier om smärta/smärtbehandling och teorier samt praktisk tillämpning under handledning av undersöknings- och behandlingsmetodik av dysfunktion i extremitetsleder och columna samt medicinsk funktionsträning.
TEACHING
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
EXAMINATION
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare fyra extra tillfällen enligt denna kursplan, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
ADMISSION REQUIREMENTS
1. Sjukgymnastexamen, 120p-utbildning. 2 Äldre sjukgymnastutbildning och dokumenterad fortbildning relevant för ämnet sjukgymnastik, samt 2 års yrkeserfarenhet motsvarande minst 75% tjänstgöring.
GRADING
CERTIFICATE
COURSE LITERATURE
The course literature is decided upon by the department in question.
OTHER INFORMATION
 
Sjukgymnastik inriktning Ortopedisk Manuell Terapi
Sjukgymnastik inriktning Ortopedisk Manuell Terapi
 
Department responsible
for the course or equivalent:
           
Registrar No:   Course Code: OFK131      
    Exam codes: see Local Computer System      
Subject/Subject Area :          
           
Level   Education level     Subject Area Code   Field of Education  
C