Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Förbättringskunskap – strategier för förbättringsarbete, 7,5hp
 
Kurskategori Programkurs/valbar
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   8SLG72
Mål
Förbättringskunskap tillsammans med professionell kunskap är en förutsättning för ständiga förbättringar. Utgångspunkten är att utveckla professionella arbetsuppgifter, på micro- och macronivå och studera samt värdera effekterna i ett tvärprofessionellt perspektiv.

MÅL
KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE:
– definiera, diskutera och exemplifiera förbättringskunskap
– förstå hur hälso- och sjukvården är organiserad i micro- och macrosystem
– beskriva vårdkedjans processer utifrån en helhetssyn på patienten
FÄRDIGHET OCH FÖRMÅGA:
– hantera grundläggande strategier för att identifiera problem, formulera mål, välja metod, utföra mätningar, analysera resultat/utvärdera och planera/utföra förändringsåtgärd
VÄRDERINGSFÖRMÅGA OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT:
– förklara egen specifik och gemensam kunskapsbas och dess betydelse i samverkan i vård och omsorgsarbetet.
Kursinnehåll
– system och processer i organisationen
– mäta variationer i processen och göra flödesscheman
– modeller inom en lärande organisation
– kvalitetsverktyg och PDSA-cykel
– tvärprofessionella team i vården
– arbets- och förändringspsykologi med konflikthantering
– aktuell lagstiftning i samband med kvalitets- och förbättringsarbete

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, resurstillfällen, föreläsningar och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment.
Obligatoriska moment omfattar deltagande och aktivitet i basgrupp och seminarier. Kursen avslutas med ett individuellt förbättringsprojekt som examineras vid seminarie.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för kursen, har rätt att begära en annan examinator, om inte särskilda skäl talar emot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Behörig till kursen är student från Arbetsterapi-, Logoped-, Sjukgymnast- och Sjuksköterskeutbildningen 120p/180hp med minst 60p/90hp godkända och som uppfyller tröskelregel för tillträde till termin 5.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs utgår från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår behandlar frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrig hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (D nr 780/06-40).
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Förbättringskunskap – strategier för förbättringsarbete
Improvement Knowledge and Strategies for Improvement Work
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8SLG72      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     ÖÄA   Vård