Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sår och sårläkning, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Programkurs/valbar
Huvudområde Omvårdnad - OMA
Ämnesområde
  Kurskod   8SLG71
Mål
Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper om sårbiologi och sårläkning med särskild inriktning på prevention och behandling.

MÅL – FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- förklara sårläkningsbiologin vid normal sårläkning
- förklara och analysera bakomliggande faktorer vid komplicerade sår med fördröjd sårläkning
- förklara och tillämpa hygieniska principer vid sårvård
- identifiera kriterier och kritiskt granska formulär för bedömning av sårutveckling och sårläkning
- använda instrument för dokumentation i samband med sårläkning
- motivera och tillämpa preventiva åtgärder
- värdera, motivera och tillämpa behandlingsprinciper vid olika typer av sår i förhållande till patientens situation, klinisk bild och diagnos
- kritiskt granska och värdera forskning inom området
Kursinnehåll
- Hudens anatomi och fysiologi.
- Sårläkningsprocessen
- Akuta och svårläkta sår. Traumatiska sår, smärre brännskador, trycksår, bensår, diabetessår, infekterade sår och atypiska sår.
- Nutrition
- Hygieniska principer.
- Bedömning av klinisk bild, olika bedömningsinstrument och generella behandlingsprinciper vid olika typer av sår
- Specifika behandlingsprinciper av olika sår, kirurgiska och medicinska aspekter m.
- Prevention

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, artikelgranskning, seminarium, laborationer/färdighetsträning.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång.
Ett fördjupningsarbete presenteras skriftligt samt muntligt i seminarium. Slutexamination utgörs av individuell examination muntligt/skriftligt
Aktivt deltagande i de obligatoriska momenten; basgruppsarbete, färdighetsträning och seminarium, är en förutsättning för godkänt på kursen.

Antal examinationstillfällen
Slutexamination genomförs sista veckan. Omtentamen genomförs vid omtentamenstillfälle alternativt följande ordinarie tentamenstillfälle. Omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Efter två underkända prov kan studenten anmäla behov av stöd.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjuksköterskeexamen eller studerande på Sjuksköterskeprogrammet, 120/180 högskolepoäng med minst 60/90 högskolepoäng godkända samt uppfyllda tröskelregler till termin 5 eller läkarstuderande, termin 7 eller senare.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs utgår från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår i kursen behandlar frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrig hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (D nr 780/06-40).
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Sår och sårläkning, grundnivå
Wounds and wound healing
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8SLG71      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     OMA   Medicin