Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Mötet med barn och föräldrar i hälso- och sjukvården, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Programkurs/valbar
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   8SLG70
Mål
Den studerande ska fördjupa sin kompetens för att professionellt kunna möta föräldrar och barn/ungdomar i olika utvecklingsstadier i vård- och habiliteringssituationer.

Lärandemål
Studenten ska öka sin kompetens för att med hänsyn till barnets ålder och situation kunna:
- Identifiera hälsoproblem hos barn/ungdomar
- Identifiera barns och föräldrars behov i olika vård- och habiliteringssituationer
- Identifiera och prioritera barns och föräldrars behov av kunskap och information
- Välja och använda strategier för handledning, information till och förberedelse av barn och/eller föräldrar
- Se lekens betydelse för barnets bearbetning av upplevelser inom sjukvården/habiliteringen
- Se barnets behov av autonomi i olika åldrar, särskilt hos det äldre barnet och tonåringen
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Kursinnehåll
Alla barn, ungdomar och föräldrar har rätt att förvänta sig ett bemötande som är individuellt anpassat för barnets/ungdomens ålder och behov. Den studerande skall kunna värdera och jämföra olika sätt att bemöta barn/ungdomar och föräldrar i vården. Barn/ungdomars behov utifrån fysisk, psykisk, emotionell, social och intellektuell utveckling studeras. Den studerande skall kunna värdera och jämföra sjuksköterskans, arbetsterapeuten och sjukgymnastens kunskapsområde vid vård av barn/ungdomar och föräldrar. Den studerande skall kunna förbereda och informera barn/ungdomar på ett åldersadekvat sätt. Den studerande skall fördjupa sina kunskaper om betydelsen av att främja föräldrars medverkan i vården.
Etiska ställningstaganden i olika situationer där barn/ungdomar och föräldrar vårdas skall värderas, respekteras och bevaras. Betydelsen av FN´s Barnkonvention och NOBAB studeras.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, artikelgranskning, seminarium och fältstudie.
Examination
För att erhålla godkänt resultat för kursen skall kraven för de i kursen ingående obligatoriska momenten och examinationen vara uppfyllda. Obligatoriska moment omfattar deltagande och aktivitet i basgruppsträffar, fältstudier och seminarium.
Kursen examineras med slutexamination i form av hemtentamen.

Antal examinationstillfällen
Följande gäller för kurser med begränsat antal examinationstillfällen: Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två tillfällen enligt denna kursplan, inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället (gäller fristående kurs).

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.


Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
60 p godkända från någon av Hus utbildningsprogram samt uppfyller tröskelregler för termin 5.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrig hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (D nr 780/06-40).
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Mötet med barn och föräldrar i hälso- och sjukvården, grundnivå
To Meet Children and their Parents in Health Care
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8SLG70      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     ÖÄA   Vård