Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Fysisk träning som medicinsk behandling, 7,5hp
 
Kurskategori Programkurs/valbar
Huvudområde Medicinsk vetenskap
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8SGA72
Mål
Centralt i kursen är fördjupande och breddande kunskaper om effekter av fysisk träning vid olika medicinska tillstånd såsom metaboliskt syndrom, kardiovaskulära sjukdomar och besvär i rörelse- och stödjeorganen. Syftet är att den studerande ska tillägna sig ökad kompetens för att kunna planera, utforma och utvärdera fysisk träning baserat på evidens.


LÄRANDEMÅL
Den studerande ska efter fullgjord kurs
- ha en fördjupad kunskap för fysiologiska effekter av inaktivitet
- ha en fördjupad kunskap om medicinska tillstånd, såsom metaboliskt syndrom, kardiovaskulära sjukdomar och besvär i rörelse- och stödjeorganen samt hur dessa påverkar den fysiska förmågan
- ha en fördjupad kunskap avseende specifik anpassning av fysisk träning vid dessa tillstånd för att kunna planera, utforma och utvärdera fysisk träning
- kunna tillämpa dessa kunskaper i preventivt arbete
- ha kunskap om olika strategier för livsstilsförändring samt kunna tillämpa dessa vid implementering av fysiskt träning
- värdera aktuell forskning och dess betydelse för fysisk träning
Kursinnehåll
Kursen innehåller fördjupning avseende:
- Fysiologiska effekter på inaktivitet och aktivitet/träning
- Patofysiologi bakom metabolt syndrom, kardiovaskulära sjukdomar, artros och osteoporos
- Träningslära
- Strategier för livsstilsförändring
- Fysisk aktivitet på recept
- Utvärderingsmetoder av fysisk träning

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling ur ett självständigt, livslångt lärande som en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande.
Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, föreläsningar och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på ingående obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgrupper och seminarier.
Examination sker skriftligt och muntligt genom ett individuellt fördjupningsarbete som skall vara specifikt mot aktuellt professionsområde. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Behörig till kursen är sjukgymnaststuderande inom sjukgymnastprogrammet 120p/180hp med minst 80p/120hp godkända.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fysisk träning som medicinsk behandling
Physical training as medical treatment
 
Kursgivare är: SG - Sjukgymnastutbildning
           
Dnr:   Kurskod: 8SGA72      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk vetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Avancerad   A1X       Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-04-14