Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Forskning inom medicin och vård II, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom medicin - ME9
Ämnesområde
  Kurskod   8FG062
Mål
INLEDNING

Kursen är en fortsättningskurs som riktar sig till personer med yrkesexamen inom hälso- och sjukvården. Kursen syftar till att förbereda yrkesverksamma för forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin, vård och omsorg.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- förklara vetenskapliga inriktningar såsom kvantitativ och kvalitativ metod inom medicin, vård och omsorg
- särskilja och motivera val inom vetenskaplig design
- förklara samband mellan teori och instrumentutveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- tillämpa metoder för att bedöma validitet, reliabilitet, trovärdighet, användbarhet, följdriktighet och opartiskhet
- tillämpa metoder för kvalitativ datainsamling, bearbetning och analys
- tillämpa statistiska metoder som används inom forskning i medicin, vård och omsorg

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- analysera och värdera olika teoretiska ansatser i vetenskaplig metodik inom medicin, vård och omsorg
- etiskt värdera ställningstagande och konsekvenser vid val av forskningsmetodik
Kursinnehåll
- vetenskapsteori
- vetenskaplig design
- forskningsprocessen olika steg inom kvantitativ och kvalitativ forskning inom medicin, vård och omsorg
- analysmetoder inom kvalitativ metod samt statistiska metoder inom kvantitativ metod såsom parametriska och icke-parametriska hypotesprövningsmetoder
- forskningsetik
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv. Viss del av undervisningen är webbaserad. Undervisningsformer i denna kurs är föreläsningar, basgruppsarbete, studieuppgifter och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter, seminarier. Kursen examineras genom skriftlig examination.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp (medicin, vård och omsorg) eller motsvarande samt Allmän forskningsmetodik I, 7,5 hp alternativt Forskning inom medicin och vård I på grundnivå eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, och prefekt/proprefekt.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska
 
Forskning inom medicin och vård II
Research in Medicine and Health Care II, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Institutionen för medicin och hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG062      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom medicin - ME9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     ME9   Samhällsvetenskap