Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Forskning inom medicin och vård I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom medicin - ME9
Ämnesområde
  Kurskod   8FG061
Mål
INLEDNING

Kursen är den första av två kurser som bedrivs på grundnivå och riktar sig till yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården som behöver komplettera sin yrkesexamen med en metodkurs för att bli behörig att söka en examensarbeteskurs på kandidatnivå. Kursen syftar till att förbereda yrkesverksamma för forsknings- och utvecklingsarbete inom medicin, vård och omsorg.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- förklara vetenskapsfilosofins inverkan på forskningsprocessen och dess olika steg
- beskriva vetenskapliga inriktningar såsom kvantitativ och kvalitativ metod inom medicin, vård och omsorg

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- tillämpa metoder för kvantitativ datainsamling, bearbetning och analys

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:
- analysera och kritiskt granska vetenskapliga publikationer
- diskutera och värdera etiska riktlinjer för forskning inom medicin, vård och omsorg
Kursinnehåll
- centrala begrepp inom vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori
- forskningsprocessen olika steg inom kvantitativ och kvalitativ forskning
- analysmetoder inom kvalitativ metod samt statistiska metoder inom kvantitativ metod
- forskningsetik
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter och seminarier.

Slutexamination sker genom en individuell skriftlig examination.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp (medicin, vård och omsorg).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, och prefekt/proprefekt.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är svenska. Undervisningen sker delvis webbaserat i denna kurs.
 
Forskning inom medicin och vård I
Research in Medicine and Health Care I, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IMH - Inst för medicin och hälsa
           
Dnr: LiU-2014-01547   Kurskod: 8FG061      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom medicin - ME9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     ME9   Samhällsvetenskap  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-09-01