Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BL1
Ämnesområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BLA
  Kurskod   8FG057
Mål
INLEDNING
Kursen syftar till att studenten genom ett självständigt projektarbete ska utveckla förmågan
att planera, genomföra och redovisa ett forskningsprojekt inom huvudområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap. Kursen består av av litteraturstudier, utarbetande av projektplan, metodseminarium, resultatinsamling, bearbetning av data och presentation av projektet. Kursen slutexamineras genom skriftlig och muntlig redovisning av examensarbetet samt kritisk granskning och opponentskap av andra arbeten.


LÄRANDEMÅL
Studenten ska efter godkänd kurs kunna:

Kritiskt och systematiskt söka, granska och analysera relevant vetenskaplig litteratur

Redogöra för aktuell forskning och utveckling samt identifiera behov av ytterligare kunskap och utveckling inom området

Identifiera problem och formulera hypoteser och målsättningar

Planera och utföra vetenskapliga laborativa försök och datainsamling samt kunna motivera val av metod, datainsamling och bearbetning

Dokumentera, bearbeta, tolka, presentera och kritiskt granska analysresultat

Redogöra för vetenskapliga och statistiska begrepp och metoder

Sammanställa ett arbete i form av en vetenskaplig uppsats samt muntligt presentera och försvara denna

Tillämpa etiska regler, lagar och förordningar som styr biomedicinsk forskning

På fördjupad nivå diskutera fakta, företeelser och frågeställningar inom det biomedicinska området
Kursinnehåll
Uppgiften för examensarbetet skall ha en tydlig biomedicinsk laboratorievetenskaplig frågeställning. Examensarbetet syftar till att ge studenten erfarenhet av forskningsprocessen generellt samt speciellt inom något av laboratorievetenskapens delområden eller tillämpningsområden. Studentens skall, under handledning, utföra ett självständigt arbete där de kunskaper inom biomedicinsk laboratorievetenskap skall tillämpas och fördjupas. Examensarbetet skall stimulera studenterna till planering, genomförande och analys på vetenskaplig grund och leda fram till en vetenskaplig uppsats. Generell erfarenhet av forskningsprocessen inom biomedicinsk laboratorievetenskap uppnås genom opponentskap på en annan students examensarbete samt auskultation på minst fem ytterligare presentationer av examensarbete inom biomedicinsk laboratorievetenskap
Undervisning/Arbetsformer
Hälsouniversitetets utbildningar har en pedagogisk profil där det studentcentrerade, problembaserade lärandet står i centrum. Det innebär att studenterna ges eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verksamhetsanknutna situationer dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman och teoretiska och praktiska moment varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär om och med varandra. Den pedagogiska profilen och integrationsmomenten stimulerar och stödjer studentens utveckling av professionell och interprofessionell kompetens och förbereder studenten för ett väl fungerande samarbete i kommande yrkesliv.

I arbetet under denna kurs tillämpas fördjupade teori- och metodkunskaper samt färdighet i att relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra. Undervisningen bedrivs i form av självständiga studier under handledning. Kursen använder följande arbetsformer: projektarbete, litteraturstudier och seminarier
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är: upprättande av projektplan, metodseminarium och skriftligt examensarbete samt examinationsseminarier. Varje student ska, förutom eget respondent- och opponentseminarium, delta aktivt i ytterligare fem examinationsseminarier. Studenten skall uppfylla kraven för de i kursen ingående obligatoriska momenten för godkänt resultat. För student som inte uppfyllt kraven för obligatoriska moment bestäms formerna för förnyad bedömning av examinator i samråd med kursansvarig och handledare.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet särskild behörighet vilket innebär godkända kunskaper motsvarande Ma C, Fy A, Ke B och Bi B. Därutöver krävs 165 hp inom vilka det ska ingå en avslutad biomedicinsk analytikerutbildning. Minst 75 hp ska vara inom huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap varav 15 hp inom vetenskaplig metodik (motsvarande). Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska B och Engelska A (med lägst betyget Godkänd).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till kvalitetskommittén om det rör generell utveckling och förbättring.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap
Degree Project in Biomedical Laboratory Science, 15 credits
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG057      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap - BL1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2E     BL1   Naturvetenskap