Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sår och sårläkning, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG054
Mål
Kursen syftar till att studenten skall tillägna sig fördjupade kunskaper om sårbiologi och sårläkning med särskild inriktning på prevention och behandling.

Lärandemål
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
− förklara sårläkningsbiologin vid normal sårläkning
− förklara och analysera bakomliggande faktorer vid komplicerade sår med fördröjd sårläkning
− förklara och tillämpa hygieniska principer vid sårvård
− identifiera kriterier och kritiskt granska formulär för bedömning av sårutveckling och sårläkning
− använda instrument för dokumentation i samband med sårläkning
− motivera och tillämpa preventiva åtgärder
− värdera, motivera och tillämpa behandlingsprinciper vid olika typer av sår i förhållande till patientens situation, klinisk bild och diagnos
− kritiskt granska och värdera forskning inom området.
Kursinnehåll
− Hudens anatomi och fysiologi.
− Sårläkningsprocessen
− Akuta och svårläkta sår. Traumatiska sår, smärre brännskador, trycksår, bensår, diabetessår, infekterade sår och atypiska sår
− Nutrition
− Hygieniska principer.
− Bedömning av klinisk bild, olika bedömningsinstrument och generella behandlingsprinciper vid olika typer av sår
− Specifika behandlingsprinciper av olika sår, kirurgiska och medicinska aspekter m.m.
− Prevention.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna.
Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, artikelgranskning, seminarium, laborationer/färdighetsträning.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång.

Ett fördjupningsarbete presenteras skriftligt samt muntligt i seminarium. Slutexamination utgörs av individuell examination muntligt/skriftligt.
Aktivt deltagande i de obligatoriska momenten; basgruppsarbete, färdighetsträning och seminarium, är en förutsättning för godkänt på kursen.
Slutexamination genomförs sista veckan.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjuksköterskeexamen eller studerande på Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng, med minst 90 högskolepoäng godkända samt uppfyllda tröskelkrav till termin 5 eller läkarstuderande, termin 7 eller senare.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Sår och sårläkning
Wounds and wound healing
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG054      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     OM1   Medicin