Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Forskningsförberedande kurs, grundnivå, 22,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicinsk vetenskap
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FG051
Mål
INLEDNING
Kursens övergripande mål är att uppmuntra och stimulera forskningsintresserade till egen forskning.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Den studerande skall efter fullgjort kurs kunna redogöra för
• grunderna för och några av deras tillämpningar i forskningsprocessen
• hur man med olika metoder kan undersöka samband mellan exposition och sjukdom eller ökad hälsa, det vill säga hur man designar en klinisk studie
• hur man genomför en klinisk studie
• grunddragen i
o traditionella kliniska studier
o basala cell- och molekylärbiologiska metoder som används i klinisk forskning
o translationella studier
Färdighet och förmåga
Den studerande skall efter fullgjort kurs kunna
• formulera och förhålla sig till en vetenskaplig frågeställning
• bearbeta en enklare vetenskaplig frågeställning
• applicera statistiska metoder på för uppgifterna lämpliga frågeställningar
• skriva en rapport över en bearbetad frågeställning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande skall efter fullgjord kurs ha
• ökat sin förmåga att värdera vetenskapliga uppgifter genom att beakta hur dessa framkommit
• ökat sin förståelse för vad det innebär att forska.
Kursinnehåll
Kursen är uppdelad på tre terminer om vardera 7,5 högskolepoäng vilket motsvarar 25 % studier. Momenten kan indelas i olika teman, A-F.
A. Lärande från yngre forskares erfarenheter
B. Lärande från seniora forskares erfarenheter
C. Life Science-seminarieum, alternativt annat seminarium
D. Vetenskaplig teori och praktik
E. Electives
F. Statistisk tillämpning inom forskning
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Att kunna söka och värdera ny kunskap och ompröva tidigare kunskap är viktigt under hela utbildningen.

Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupp, föreläsningar, studieuppgifter, fältstudier och seminarier.
Examination
Obligatoriska moment
För godkänd kurs fordras närvaro vid föreläsningar, basgruppsarbeten inklusive seminarier samt inlämnande av en individuell skriftlig rapport.

Examination
Bedömning och examination sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga i utbildningen ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Omfattning och kriterier för studieuppgifter meddelas senast vid kursstart.

För godkänt betyg på kursen krävs godkänt betyg på samtliga teman. Inga delpoäng kommer att delas ut.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Studerande i termin 1 eller termin 2 inom arbetsterapi-, logopedi-, läkar-, sjukgymnastik- och sjuksköterskeprogram som inför nästa termin i sin grundutbildning har godkänt resultat i termin 1 respektive termin 2.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om kursen upphör att ges eller genomgått större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Forskningsförberedande kurs, grundnivå
 
Kursgivare är: IMH
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FG051      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk vetenskap          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G1X       Medicin