Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Växtbaserade läkemedel, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - MCA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG049
Mål
Studenten skall efter godkänd kurs kunna
-redogöra för registrerade naturläkemedels, växtbaserade läkemedels och traditionellt växtbaserade läkemedels farmakologi
-redogöra för registrerade naturläkemedels, växtbaserade läkemedels och traditionellt växtbaserade läkemedels farmakoterapi (bl a indikationer, biverkningar och interaktioner)
-diskutera lagar och författningar vad gäller registrerade naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel och kosttillskott
-beskriva biosyntes och metabolism av farmakologiskt verksamma ämnen i växter
-beskriva definitioner av klasser av farmakologiskt verksamma ämnen i växter
-beskriva registrerade naturläkemedels, växtbaserade läkemedels, traditionellt växtbaserade läkemedels och kosttillskotts användning i samhället
-uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt till registrerade naturläkemedel, växtbaserade läkemedel, traditionellt växtbaserade läkemedel och kosttillskott
Kursinnehåll
Den studerande ska förvärva kunskaper om naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel med avseende på användningsområde, kliniska studier och vanliga biverkningar. Kursen syftar också till att belysa problematiken med interaktioner med konventionella läkemedel.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom föreläsningar, och seminarier.
Examination
Formerna för examination är individuell muntlig och/eller skriftlig tentamen.
Deltagande i seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.
Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Allmän farmakologi/Farmakologi I 7,5 hp eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.


Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.


 
Växtbaserade läkemedel, grundnivå
Drugs of natural origin
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FG049      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - MCA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G1X     MCA   Farmaci