Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Etik i vården, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG043
Mål
Denna kurs har som målsättning att introducera studenten till de viktigaste etiska teorierna samt att ge honom och henne intellektuella verktyg för att identifiera och analysera etiska frågeställningar, särskilt inom hälso- och sjukvården.

Kursen innehåller momenten grundläggande normativ etik, introduktion till vårdetiken, analys av etiska problem samt specialisering inom någon av vårdetikens grenar, såsom integritetsfrågor, möten inom vården, prioriteringar inom vården eller patientautonomi och delaktighet.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- Identifiera och analysera etiska frågeställningar
- Använda de viktigaste etiska teorierna, såsom konsekvensetik och pliktetik, i analyser av etiska frågeställningar
- Tillämpa etiska teorier i analysen av ett verklighetsanknutet etiskt problem inom hälso- och sjukvård
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande huvudmoment

- Grundläggande normativ etik
- Introduktion till vårdetiken
- Analys av etiska problem
- Specialisering inom någon av vårdetikens grenar, såsom
Integritetsfrågor
Möten inom vården
Prioriteringar
Patientautonomi och delaktighet
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar och seminarier.
Examination
Examination sker genom ett individuellt fördjupningsarbete.

Fördjupningsarbetet redovisas skriftligt och muntligt. Den skriftliga redovisningen görs i form av en rapport och den muntliga görs i seminarieform. Försvar av det egna arbetet samt opposition på annan students arbete ingår också som en del av examinationen.

Aktivt deltagande i basgruppsarbete och examinationsseminarium är obligatoriskt och en förutsättning för godkänt på kursen. Bedömning av basgruppsarbete görs kontinuerligt.

Student som underkänts två gånger vid examinationen på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etik i vården
Ethics in Health Care
 
Kursgivare är: Tema Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG043      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G1X     ÖÄA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-01-23