Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Att möta äldre med psykisk ohälsa, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG042
Mål
INLEDNING
Kursen vänder sig till personal som i sitt arbete vårdar äldre personer med psykiska symtom/diagnoser.

MÅL – FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT

Efter kursen skall den studerande kunna:
- identifiera affektiva sjukdomar såsom depression, ångest och psykoser.
- identifiera konfusion/delirium.
- identifiera olika demenssjukdomar.
- känna till suicidrisk hos äldre.
- beskriva omvårdnaden och bemötandet av äldre med psykiska symtom.
- förstå de speciella förutsättningar och problem som rör läkemedelsbehandling vid psykisk sjukdom.
- identifiera och känna till olika etiska övervägande i samband med mötet hos äldre med psykiska symtom/diagnoser. - identifiera anhörigas problem
- känna till kulturella skillnader
Kursinnehåll
- Patofysiologi
- Farmakologi
- Äldre och läkemedel
- Följsamhet av läkemedelsbehandling
- Etik
- Omvårdnadsvetenskap
- Kommunikation
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, aktiva praktiska övningar, simuleringsövningar, föreläsningar, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Kontinuerlig uppföljning av basgruppsarbete med tankebok samt en skriftlig och muntlig fördjupningsuppgift inom ämnesområdet.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärderingen ska genomföras skriftligt individuellt av studenter och muntligt gemensamt av lärare och studenter. All kursvärdering redovisas och dokumenteras.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Att möta äldre med psykisk ohälsa
To meet elderly with mental ill-health
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG042      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G1X     OMA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-11-30