Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Nutrition, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG041
Mål
INLEDNING
Kursen vänder sig till personal i vård och omsorg.
Kursen syftar till att studenten skaffar sig grundläggande kunskaper om vad som påverkar individens näringstillstånd.
Mål
Efter kursen skall den studerande kunna:
- Identifiera individers näringstillstånd
- Identifiera ät- och nutritionsproblem hos vuxna
- Redogöra med hjälp av lagar och författningar för etiska, sociala och medicinska behov av nutrition.
- Känna till säkerhet och kvalitetsarbete/yrkesansvar för individ och personal.
- Identifiera baskoster och specialkoster inom vård och omsorg.
- Känna till och medverka vid planering av olika nutritionsutredningar.
- Känna till och hantera olika sväljproblem kopplat till olika sjukdomstillstånd.
- Tillämpa ergonomiska principer i samband med måltid för individ och personal.
- Beskriva och förstå en god måltidsmiljö.
Kursinnehåll
- Näringsstatus
- Nutritionsutredningar
- Nutritionsproblem
- Ätproblem
- Olika koster
- Måltidsmiljö
- Ergonomi
- Etiska ställningstaganden
- Livsmedelshygien
- Säkerhet och kvalitetsarbete/yrkesansvar
- Lagar och författningar
- Förbättringskunskap
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, aktiva praktiska övningar, simuleringsövningar, föreläsningar, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på aktivitet i basgrupp och seminarier samt skriftligt och muntlig fördjupningsarbete i grupp
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Erfarenhet av vårdarbete.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Om kursen upphör eller genomgår större förändringar erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Nutrition
Nutrition
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG041      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   Gr     OMA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-11-30