Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Barn- och ungdomspsykiatri, grundnivå, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde Psykiatri
  Kurskod   8FG038
Mål
Kursen vänder sig till yrkesverksamma som arbetar med eller kommer i kontakt med barn och ungdomar i sitt arbete - t ex inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatri.

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- förstå och redogöra för barns- och ungdomars normala psykiska utveckling och avvikelser i denna
- beskriva barns, ungas och familjers psykiska hälsa
- beskriva barns och ungas vanliga psykiska störningar och psykopatologi
Kursinnehåll
Utvecklingspsykologi, familjepsykologi, socialpsykologi, psykosomatik, psykosociala och biologiska faktorer av betydelse för barns och ungdomars utveckling och psykiatriska ohälsa.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, seminarier.
Examination
För godkännande av kursen som helhet krävs obligatorisk närvaro på föreläsningar och seminarier samt aktivt, obligatoriskt deltagande i basgruppsarbetet.
Examination sker genom muntliga redovisningar och skriftliga hemuppgifter.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar emot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Minst två års erfarenhet inom förskola, skola, socialförvaltning, barnhälsovård, barnsjukvård, barn- och ungdomspsykiatri eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Kursen ges ej om det är för få antal sökande.
 
Barn- och ungdomspsykiatri, grundnivå
Child and Adolescent Psychiatry
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FG038      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G1X     ÖÄA   Vård