Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Barnmisshandel och sexuella övergrepp I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom medicin - ME9
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FG036
Mål
Kursen vänder sig till yrkesverksamma i personalgrupper som möter barn som utsatts för övergrepp och deras familjer.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Förstå och redogöra för definitioner, förekomst och konsekvenser av barnmisshandel och sexuella övergrepp
- Förstå och redogöra för aktuell lagstiftning innefattande hinder och möjligheter i samarbete med andra aktörer utifrån sekretesslagstiftningen
- Beskriva behandlingsalternativ för de utsatta barnen
- Förstå grundläggande teorier om förövarbeteende
- Uppvisa en fördjupad förståelse för betydelsen av samtal med barn och av samarbete med andra myndigheter i ärenden som rör övergrepp mot barn

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Kursinnehåll
Kursen utgör en multidisciplinär vidareutbildning med fördjupade studier av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn i ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen på denna kurs används olika arbetsformer som föreläsningar och arbete i grupper. Arbetsformerna grundar sig på betydelsen av utveckling av ett självständigt, livslångt lärande.
Examination
Examination sker individuellt genom skriftlig rapport. Deltagande vid kurstillfällena samt aktivt deltagande i grupparbeten är en förutsättning för godkännande på kursen.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
För såväl omtentamen som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället.
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas "Föreskrifter rörande examination och examinatorer" enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från högskoleutbildning om minst 120hp (motsvarande) samt minst tre års erfarenhet från relevant yrkesområde.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig och vid behov till kvalitetskommittén om det rör generell utveckling och förbättring.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Vid färre antal sökande än 15 personer kommer kursen ej att ges.
 
Barnmisshandel och sexuella övergrepp I
Physical and Sexual Child Abuse I, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG036      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom medicin - ME9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     ME9   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2008-01-07
Senast reviderad 2012-11-01