Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Barnmisshandel och sexuella övergrepp I, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG036
Mål
Kursen vänder sig till yrkesverksamma i personalgrupper som möter barn som utsatts för övergrepp och deras familjer.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- Förstå och redogöra för definitioner, förekomst och konsekvenser av barnmisshandel och sexuella övergrepp
- Förstå och redogöra för aktuell lagstiftning innefattande hinder och möjligheter i samarbete med andra aktörer utifrån sekretesslagstiftningen
- Beskriva olika behandlingsalternativ för de utsatta barnen
- Förstå grundläggande teorier om förövarbeteende
- Uppvisa en fördjupad förståelse för betydelsen av metod i samtal med barn och av samarbete med andra myndigheter i ärenden som rör övergrepp mot barn

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Kursinnehåll
Kursen utgör en multidisciplinär vidareutbildning med fördjupade studier av barnmisshandel och sexuella övergrepp mot barn i ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen på denna kurs används olika arbetsformer som föreläsningar, arbete i grupper samt arbete med videoinspelade barnsamtal. Arbetsformerna grundar sig på betydelsen av utveckling av ett självständigt, livslångt lärande.
Examination
Examination sker individuellt genom skriftlig rapport och inspelning av barnsamtal. Deltagande vid kurstillfällena samt aktivt deltagande i grupparbeten är en förutsättning för godkännande på kursen.

Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
För såväl omtentamen som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället.
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas "Föreskrifter rörande examination och examinatorer" enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från högskoleutbildning om minst 120hp (motsvarande) samt minst tre års erfarenhet från relevant yrkesområde.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Barnmisshandel och sexuella övergrepp I, grundnivå
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr: 1410/06-41   Kurskod: 8FG036      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G2X     ÖÄA   Vård