Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Samspel mellan teori och praktik inom arbetsterapi, Del 2, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Arbetsterapi - ATA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG032
Mål
Kursen Samspel mellan teori och praktik inom arbetsterapi Del 2 är en fortsättningskurs och innehåller ämnesområdet Arbetsterapi omfattande 15 Hp.


LÄRANDEMÅL

Arbetsterapikompetens

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• Förstå och tillämpa olika teoretiska modeller inom arbetsterapi
• Redogöra för och utveckla en medvetenhet för begreppet genus
• Förstå och förklara arbetsterapeutens roll i ett folkhälsoarbete
• Förstå och förklara hälsoekonomiska förutsättningar som påverkar yrkesutövningen
• Förstå och värdera vetenskapliga metoder för att analysera och värdera arbetsterapi
• Förstå och tillämpa metoder för kvalitetsutvecklingsarbete
Kursinnehåll
Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fortsatta grundläggande kunskaper om teoretiska referensramar inom arbetsterapi för att kunna möta förändrade krav i yrkesutövandet. Studenten ska också utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt gällande forskning och utveckling inom arbetsterapi.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet bedrivs med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Studenterna arbetar bla tillsammans i mindre grupper för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar

Kursen är Internetbaserad och använder sig av ett kursskal. Kursskalet används bland annat för att studenter och lärare skall kunna kommunicera med varandra och utbyta information. Vidare arbetar studiegrupperna i kursskalet med scenarier. Att kursen är Internetbaserad innebär att de fysiska mötena på studieorten utgör ca en femtedel av kurstiden, resterande studier sker via Internet och via egna studier. Tillämpningen av de tre lärprocesserna i PBL, självstyrt lärande, problembearbetning och grupprocess, har i denna kurs en betoning på de två förstnämnda lärprocesserna. Studenterna arbetar i små studiegrupper och har lärare som stöd vid fysiska möten och via kursskalet.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i studiegrupp, föreläsningar, seminarier, studieuppgifter och självstudier.
Examination
Examination genomförs i slutet av kursen och är en skriftlig och muntlig, individuell examination.

Följande moment är obligatoriska och bedöms fortlöpande under kursen:
• Studiegrupp
• Seminarier
• Studieuppgifter

Godkänd prestation i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt i kursen.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Arbetsterapeutexamen varav 15 hp på B-nivå. Om arbetsterapeutexamen tagits före januari 1989 krävs särskilt intyg om påbyggnadsutbildning (motsvarande) på B-nivå om 15 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samspel mellan teori och praktik inom arbetsterapi, Del 2
Interaction between Theory and Practice in Occupational Therapy
 
Kursgivare är: AT - Arbetsterapeututbildning
           
Dnr:   Kurskod: 8FG032      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Arbetsterapi - ATA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund       ATA   Vård