Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Utveckling och forskning inom arbetsterapi, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Arbetsterapi - ATA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG030
Mål
Kursen Utveckling och forskning inom arbetsterapi är en fördjupningskurs och innehåller ämnesområdet Arbetsterapi omfattande 15 Hp.

Målen för arbetsterapeutexamen beskrivs i olika kompetensområden där det för att uppnå en kompetens som arbetsterapeut krävs kunskap och förståelse, färdighet och förmåga samt även en värderingsförmåga och ett förhållningssätt inom de olika kompetensområdena. Dessa områden, som interagerar med varandra, genomsyrar kursens innehåll.

LÄRANDEMÅL

Arbetsterapikompetens

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
• Kritiskt granska och analysera relationen mellan vetenskapliga metoder och ämnet arbetsterapi.
• Sammanfatta och dra slutsatser kring arbetsterapeuters forskning och dess relation till professionen.
• Analysera och beskriva förhållandet mellan forskning inom arbetsterapi och forskning inom angränsade områden på ett nationellt och internationella plan.
• Förklara kunskapsutvecklingens betydelse inom arbetsterapi i relation till ämnet och professionen
• Identifiera och kunna ange skillnader mellan olika vetenskapliga metoder.
• Förklara och utveckla en medvetenhet om hur funktionshinder, genus, sexuell läggning och etnicitet påverkar professionen.
Kursinnehåll
Kursen syftar till att den studerande ska tillägna sig fördjupade kunskaper om teorier och modeller inom arbetsterapi samt vetenskapliga arbetssätt.
Kursen fokuserar främst på resultat från arbetsterapeutiskt forskning där kritisk värdering av aktuell forskning ingår som en del i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsterapeutprogrammet vid Linköpings universitet bedrivs med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Studenterna arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar

Kursen är Internetbaserad och använder sig av ett kursskal. Kursskalet används bland annat för att studenter och lärare skall kunna kommunicera med varandra och utbyta information. Vidare arbetar studiegrupperna i kursskalet med scenarier. Att kursen är Internetbaserad innebär att de fysiska mötena på studieorten utgör ca en femtedel av kurstiden, resterande studier sker via Internet och egna studier. Tillämpningen av de tre lärprocesserna i PBL, självstyrt lärande, problembearbetning och grupprocess, har i denna kurs en betoning på de två förstnämnda lärprocesserna. Studenterna arbetar i små studiegrupper och har lärare som stöd vid fysiska möten och via kursskalet.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i studiegrupp, föreläsningar, seminarier, studieuppgifter och självstudier.
Examination
Slutexamination för kursen sker individuellt och är en skriftlig tentamen.

Följande moment är obligatoriska och bedöms fortlöpande under kursen:
• Studiegrupp
• Seminarier
• Studieuppgifter

Godkänd prestation i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt i kursen. Vid underkänt obligatoriska moment genomför studenten detta vid nästa tillfälle det genomförs, d v s nästa gång denna kurs ges.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Arbetsterapeutexamen med 60 hp i ämnet Arbetsterapi varav 30 hp på B-nivå.
Alternativ 1: Om arbetsterapeutexamen tagits före januari 1989 krävs särskilt intyg om påbyggnadsutbildning (motsvarande) på B-nivå om 30 hp.
Alternativ 2: Om arbetsterapeutexamen tagit januari 1989 eller därefter krävs särskilt intyg om påbyggnadsutbildning (motsvarande) på B-nivå om 15 hp.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utveckling och forskning inom arbetsterapi
Development and Research in Occupational Therapy
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 8FG030      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Arbetsterapi - ATA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund       ATA   Vård