Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Entreprenörskap , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG027
Mål
Kursen behandlar studenternas kunskaper och förmågor inom området entreprenörskap, med särskilt fokus på start av nya verksamheter inom vårdområdet.

LÄRANDEMÅL
Efter genomgångengenomgående kurs ska studenten kunna:
- beskriva, jämföra och ta ställning till olika bilder av entreprenörskap
- reflektera över vad entreprenörskap kan vara inom vårdsektorn, med utgångspunkt i forskning och verkliga exempel
- beskriva och analysera olika modeller för nya verksamheter inom vårdsektorn
- redogöra för vad som krävs för att starta en innovativ verksamhet
- redogöra för vilken information och vilka analyser som krävs för att värdera en idé till en ny verksamhet, generellt och specifikt för vårdsektorn, samt ha förmåga att samla in och analysera relevant information i detta syfte
Kursinnehåll
Kursen är indelad i tre teman och innehåller:

-Olika perspektiv på entreprenörskap
-Start nya verksamheter
-Värdering av idéer till innovativa verksamheter.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs förekommer dels studentaktiva arbetsformer, t ex projektarbete i grupp, seminarier, arbete med begreppskartor, litteraturstudier, fältstudier och reflektioner, dels föreläsningar där entreprenörskapsforskning blandas med praktiska exempel och övningar.
Examination
Kursen examineras löpande, dels genom mindre skriftliga inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, dels genom en individuell skriftlig uppgift i sal, dels genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete.

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.
De obligatoriska momenten är aktivt deltagande i basgrupper, vissa föreläsningar, seminarier, närvaro vid redovisning av projektarbeten.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Minst 120 hp godkända kurser på 180 hp (eller längre) utbildning inom vård/medicin
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Entreprenörskap
Entrepreneurship in health care
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG027      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   Gr     ÖÄA   Samhällsvetenskap