Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete i arbetsterapi, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Arbetsterapi - ATA
  Kurskod   8FG026
Mål
Kursen innebär att studenten självständigt skall planera, genomföra och rapportera ett examensarbete inom huvudområdet arbetsterapi. Kursen pågår under hela tredje året.

LÄRANDEMÅL

Arbetsterapikompetens

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• Identifiera problem och formulera relevanta frågeställningar med teoretisk förankring
• Söka, kritiskt granska, och tillgodogöra sig för problemet relevant litteratur och forskning
• Välja och tillämpa relevanta metoder för att bearbeta problemet
• Analysera, tolka och dra slutsatser ur insamlat material
• Relatera och kritiskt förhålla sig till det egna resultatet i relation till huvudområdet.
• Skriftligt rapportera den vetenskapliga processen och dess resultat på ett tydligt sätt
• Kritiskt granska det egna samt andras examensarbeten samt visa vetenskaplig stringens vid framställningen
Kursinnehåll
Kursens huvudsakliga innehåll är tillämpning av humanbiologi och medicinsk vetenskap, samhälls- och beteendevetenskap, vetenskapsteori, etik, forskningsmetodik i ett skriftligt självständigt arbete med relevans för huvudområdet arbetsterapi.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet sätts i fokus.
I kursen ingår seminarier samt självständiga studier under handledning, vilket leder fram till ett examensarbete.
Examination
Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete inom huvudområdet arbetsterapi med efterföljande respondent- och opponentskap. Deltagande i obligatoriska seminarier är en förutsättning för godkänt på kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det. (kan detta hända?)
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Arbetsterapeutexamen med 75 hp i ämnet arbetsterapi varav 30 hp på B-nivå samt 15 hp på C-nivå (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Examensarbete i arbetsterapi
Degree project in occupational therapy
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 8FG026      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2E     TR1   Vård