Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete i sjukgymnastik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Sjukgymnastik - SÖA
  Kurskod   8FG024
Mål
Kursen omfattar examensarbete i sjukgymnastik på kandidatnivå. Utbildningen avser att studenten genomför ett självständigt arbete inom relevant ämnesområde. Det enskilda arbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper och färdighet i att relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra.

LÄRANDEMÅL

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

• Tydligt formulera och avgränsa realistiska problemformuleringar relevanta för ämnet ur ett identifierat kunskapsbehov.
• Identifiera relevant litteratur inom valt problemområde samt kunna relatera denna till resultat och slutsatser.
• Beskriva och tillämpa beprövade vetenskapliga metoder.
• Systematiskt beskriva metodologiska aspekter i relation till resultat och slutsatser.
• Kritiskt granska, motivera och förhålla sig till genomförd vetenskaplig metod samt resultat och därigenom kunna formulera väl underbyggda slutsatser.
• Kommunicera sitt examensarbete såväl verbalt som i text på ett informativt och språkligt korrekt sätt med en vetenskaplig stringens.
• Vetenskapligt granska, värdera, presentera och diskutera andra examensarbeten.
Kursinnehåll
Kursen omfattar ett enskilt arbete i relevans till ämnet sjukgymnastik. Det enskilda arbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metod-kunskaper och färdighet i att relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och kritiskt värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande. Undervisningen bedrivs i form av självständiga studier under handledning. Som stöd i lärprocessen hålls obligatoriska seminarier som kräver ett aktivt deltagande. I kursen ingår även föreläsningar och resurstillfällen. Undervisningen sker på det svenska språket.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är seminarier samt respondent- och opponentskap. Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen om minst 150 hp samt godkända kurser om 7,5 hp vardera i allmän forskningsmetodik kurs I och II eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Examensarbete i sjukgymnastik
Degree project in physiotherapy
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG024      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2E     TR1   Vård  

Senast reviderad 2011-03-14