Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete i sjukgymnastik, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sjukgymnastik - SÖA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG024
Mål
Kursen omfattar examensarbete i sjukgymnastik på kandidatnivå. Utbildningen avser att studenten genomför ett självständigt arbete inom relevant ämnesområde. Det enskilda arbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper och färdighet i att relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
• Identifiera problem och formulera hypoteser.
• Söka, kritiskt granska, och tillgodogöra sig för problemet relevant litteratur.
• Välja relevanta metoder för att bearbeta problemet.
• Genomföra systematiska iakttagelser/ mätningar.
• Analysera, tolka och dra slutsatser om det insamlade materialet.
• Relatera och kritiskt förhålla sig till det egna resultatet i relation till publicerad litteratur.
• Skriftligt rapportera den vetenskapliga processen och dess resultat på ett tydligt sätt.
• Kritiskt granska det egna samt andras examensarbeten.
Kursinnehåll
Kursen omfattar ett enskilt arbete i relevans till ämnet sjukgymnastik. Det enskilda arbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metod-kunskaper och färdighet i att relatera den empiriska och teoretiska nivån till varandra.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och kritiskt värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande. Undervisningen bedrivs i form av självständiga studier under handledning. Som stöd i lärprocessen hålls obligatoriska seminarier som kräver ett aktivt deltagande. I kursen ingår även föreläsningar och resurstillfällen. Undervisningen sker på det svenska språket.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är seminarier samt respondent- och opponentskap. Kursen examineras genom ett skriftligt självständigt arbete.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjukgymnastexamen om minst 100 p (alt.150 hp) samt godkända kurser om 5 p (alt 7,5 hp) vardera i allmän forskningsmetodik B-nivå och C-nivå eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen”. Hänvisning till gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursutvärderingar skall också finnas med (Dnr LiU 780/06-04). Kursvärdering sker genom skriftlig och muntlig utvärdering.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Examensarbete i sjukgymnastik
Degree project in physiotherapy
 
Kursgivare är: SG - Sjukgymnastutbildning
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG024      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sjukgymnastik - SÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     SÖA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-01-31