Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Mötet med personer med demenssjukdomar, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG022
Mål
Kursen fokuserar på personcentrerad vård och omsorg av personer med diagnostiserade demenssjukdomar samt deras närstående.

MÅL

Efter genomgången kurs skal studenten kunna:
- Reflektera över mötet med personen med demens
- Reflektera över etiska frågeställningar i samband med vård av personer med demens
- Reflektera över närståendes medverkan i vården
- Identifiera och beskriva minnestörningar och olika demenssjukdomar
- Exemplifiera och värdera olika omvårdnadsåtgärder vid demenssjukdom
Kursinnehåll
-Värdegrund inom vården av personer med demens
-Bemötande av personer med demens
-Närståendes medverkan vid vård av personer med demens
-Reminiscens, levnadsberättelse och jagstärkande förhållningssätt
-Musik, dans och bildterapi
-Måltidens och sömnens betydelse
-Demenssjukdomar och demensliknande symptom
-Aktuell forskning inom området
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, tankebok, föreläsningar, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Formerna för examination är ett eget arbete som redovisas på ett seminarium.

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.
Obligatoriska moment är basgrupp, seminarier och examination.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådan sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Mötet med personer med demenssjukdomar, grundnivå
Encounter with persons with dementia
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG022      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   G1X     OMA   Vård