Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Sjukgymnastik med inriktning mot barn- och vuxenneurologi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Sjukgymnastik - SÖA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG021
Mål
Kursen är en fristående kurs och förutsätter grundläggande kunskaper inom området barn-och vuxenneurologi.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- visa och tillämpa fördjupade kunskaper avseende analys, behandling och utvärdering av neurologiska sjukdomar/skador hos barn och vuxna.
- värdera vetenskapliga rön och analysera deras betydelse för neurologisk sjukgymnastik.
Kursinnehåll
- neurobiologiska orsaker till funktionshinder.
- neurologisk symptomlära och neuropsykologi.
- teorier om motorisk kontroll/inlärning.
- andningsträning vid neurologiska sjukdomar/skador.
- rörelseanalys och analys av postural kontroll.
- kvantitativa och kvalitativa bedömnings- och utvärderingsmetoder.
- sjukgymnastisk behandling vid övre motorneuronskador, rörelsestörningar och nedre motorneuronskador.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper,
föreläsningar, patientdemonstrationer, praktiska övningar, litteraturstudier etc.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Obligatoriska moment är basgruppsarbete, skriftliga uppgifter, seminarier och ett skriftligt examinationsarbete.

Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje kurs.

Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot.

Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
1. Sjukgymnastexamen 120 p alt. 180 hp/kandidatexamen i sjukgymnastik.
2. Äldre sjukgymnastutbildning och dokumenterad fortbildning relevant för ämnet sjukgymnastik
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den
kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen. Hänvisning till gemensamma föreskrifter för utvärdering
skall också finnas med (Dnr LiU 780/06-04).
 
Sjukgymnastik med inriktning mot barn- och vuxenneurologi
Neurological Physiotherapy in Adults and Children
 
Kursgivare är: SG - Sjukgymnastutbildning
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG021      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Sjukgymnastik - SÖA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     SÖA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-01-31