Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Integrativ smärta, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom medicin - ME9
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG020
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- analysera och bedöma olika smärttillstånd med hänsyn till biopsykosociala faktorer.
- förklara smärtans fysiologi.
- analysera orsaker till och konsekvenser av smärta ur individ och samhällsperspektiv samt beskriva hälsobefrämjande
åtgärder
- uppvisa ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till forskning och utveckling inom området.
Kursinnehåll
Centralt i kursen är människors upplevelse av smärta. Biopsykosociala förklaringsmodeller introduceras för att kunna förstå hur smärtan påverkas av sociala faktorer, genus, ålder, etnicitet mm. Interprofessionellt och patientcentrerat arbete genomsyrar kursens samtliga moment.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer, såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fördjupningsarbete.
Examination
Underlag för bedömning utgörs av en skriftlig individuell examination samt ett seminarium
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.
Obligatoriska moment är kursintroduktion, basgruppstillfällen, seminarium/fördjupningsarbete samt examination.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från vårdutbildning minst 120 hp (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Integrativ smärta
Integrative pain
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 8FG020      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom medicin - ME9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     ME9   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-01-31
Senast reviderad 2011-10-06