Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Integrativ smärta, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Ämnesövergripande - ÖÄA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG020
Mål
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
-Uppvisa kunskap och förståelse för smärtans fysiologi, samt psykosociala faktorer som påverkar smärta
-Demonstrera färdighet och förmåga att analysera och bedöma olika smärttillstånd
-Värdera olika smärttillstånd med hänsyn till biopsykosociala faktorer, samt kunna integrera dessa
-Visa sig ha ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt till forskning och utveckling inom området.
Kursinnehåll
•Neurobiologiska mekanismer av betydelse för smärtans uppkomst och vidmakthållande
•Psykologiska och sociala faktorer och andra mekanismer involverade i akut och långvarig smärta
•Upplevelse av smärta utifrån olika perspektiv såsom kön, ålder, etnicitet m.m.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studenternas delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studentens lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer, såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och laborationer.

Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga i undervisningen ingående moment.
Underlag för bedömning utgörs av skriftlig individuell hemtentamen.
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.
Obligatoriska moment är basgruppstillfällen, seminarier, laborationer samt examination, om inte annat anges vid kursstart.

Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Byte av examinator
Studerande som utan godkänt resultat har genomgått två prov för kursen, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till.
I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40.


Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Legitimerad sjuksköterska eller legitimerad arbetsterapeut med examen 80-120 poäng (120-180 hp).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen
överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Övrigt
Om kursen upphör att ges, eller genomgår större förändring, erbjuds normalt examination enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Integrativ smärta
Integrative pain
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr:   Kurskod: 8FG020      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Ämnesövergripande - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
Grund   Gr     ÖÄA   Medicin