Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Symtomlindring i palliativ vård, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad - OMA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG019
Mål
LÄRANDEMÅL

För att erhålla examen i kursen skall studenten visa kunskap och förståelse om den vetenskapliga, teoretiska och erfarenhetsmässiga grund som symtomlindring i palliativ vård vilar på. Kunna urskilja och vara kritisk till olika typer av kunskap, som används, inom symtomlindring i palliativ vård.
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna uppvisa färdigheter och förmåga till att bedöma och identifiera symtom hos patienten i ett palliativt skede och förstå hur detta påverkar människans livsvärld ur olika dimensioner; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt.
Tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer i den palliativa vården.
Värderingsförmåga och förhållningssätt skall studenten uppnå genom att visa förmåga att söka ny kunskap själv och värdera den egna kunskapen. Identifiera behov av ny kunskap. Studenten ska kunna tillämpa palliativ vårdfilosofi i bedömning, målsättning, åtgärder och utvärdering av symtom hos patienter i ett palliativt skede.
Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kompetens vad gäller identifiering, analys, problemlösning och utvärdering av specifika symtom hos patienter i palliativ vård. Syftet är vidare att belysa och förklara symtom och förlopp utifrån patofysiologiska förändringar, social och existentiell problematik. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Kursinnehåll
Kursen innehåller följande:
- palliativ vårdfilosofi
– vanliga symtom hos patienter i palliativ vård
– multidimensionell symtomlindring
– patient- familjeperspektiv
– team arbete
– etik
– kommunikation
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärandet. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenterna arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarium.
Examination
Utvärdering och bedömning av studierna sker fortlöpande under kursen. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Dessa omfattar deltagande och aktivitet vid schemalagda gruppträffar, studieuppgifter och seminarier.
Examinationen utgörs av två enskilda skriftliga rapporter som presenteras i muntliga seminarier. Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie examinationstillfälle erbjuds normalt ytterligare två tillfällen enligt denna kursplan, inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. För omexamination gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarier examination. Inför varje kurs anges hur anmälan till examinationerna skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr:LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom beteendevetenskap/medicin/rehabilitering/vård.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
BETYG

På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd. Utbytesstudent får dessutom poäng enligt ECTS-skalan.

KURSVÄRDERING

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Kursutvärdering som skall ingå i varje kurs kommer därför att behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

KURSBEVIS

Kursbevis utfärdas, efter begäran av den studerande, av studierektorn för kursenheten eller efter vidaredelegering av prefekt/programstudierektor.

KURSLITTERATUR

Lista över resurslitteratur upprättas och finns hos kursansvarig. Obligatorisk kurslitteratur finns ej.
 
Symtomlindring i palliativ vård
Symptom management in palliative care
 
Kursgivare är: ISV-Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG019      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     OMA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-01-31