Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Virologi, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicinsk mikrobiologi - MCI
Ämnesområde
  Kurskod   8FG017
Mål
Lärandemål: Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten ha förvärvat:
- förståelse för vad virus är
- vilken effekt de kan ha på vår omvärld
Kursinnehåll
Virologi
Infektionssjukdomar
Virusspridning
Epidemiologi
Sjukdomsbilder
Zoonser
Influenza
HIV
Vektorburna virus
Tumörorsakande virus
Aktuella virus

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid HU bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom föreläsningar, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig individuell seminarieuppgift samt presentation och granskande av andra studenters seminarieuppgifter.

Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment: deltagande i minst 80% av föreläsningarna och inlämning av seminarieuppgift till givet datum.

Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin/kurs. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.

Student som utan godkänt resultat genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Naturvetenskaplig högskoleutbildning om minst 40 p/60 hp, eller motsvarande. Sjuksköterskeexamen, biomedicinsk analytikerexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursvärdering: Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om kursen överensstämmer med kursplanen. I övrigt hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (Dnr 780/06-40).

Kurslitteratur: Litteraturlista fastställs av kursansvarig senast två månader före kursstart. Förslag till kurslitteratur: Principles of Virology; Molecular Biology, Pathogenesis, and Control of Animal Viruses, 2004, S.J. & Flint et al., second edition eller Basic Virology, 2004, Wagner and Hewlett, second edition.
 
Virologi
Basic Virology
 
Kursgivare är: IMK-Klinisk och molekylär virologi
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG017      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk mikrobiologi - MCI          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     MCI   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-01-31