Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BL1
Ämnesområde Biomedicinsk laboratorievetenskap - BLA
  Kurskod   8FG016
Mål
Kursdeltagaren skall efter fullgjord kurs kunna
- visa fördjupade teoretiska, praktiska och metodologiska kunskaper inom ämnena blodgruppsserologi och hemoterapi för ökad professionell kompetens inom dessa ämnesområden
Kursinnehåll
Det huvudsakliga innehållet i kursen kommer att vara kunskap om
- immunologiska mekanismer inom transfusionsmedicin
- blodgruppsserologiska undersökningsmetoder
- blodgruppsantigen och antikroppar av klinisk och praktisk betydelse
- varianter och felkällor vid blodgruppering
- förenlighetsprövning och transfusionskomplikationer
- frågeställningar vid graviditetsimmunisering och stamcellstransplantation
- hälsokriterier för blodgivare
- framställning, förvaring och användning av blodkomponenter
- kvalitetssäkring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL, dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla till lärandet, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och komletterar.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, grupparbeten, seminarier och laborationer.
Examination
Examination sker genom skriftliga uppgifter enskilt som hemtentamen och i grupp på plats. Examination sker också fortlöpande under kursens gång; vid laborationer, laborationsredovisningar, i basgrupp och seminarier. Närvaro vid dessa är därför obligatorisk.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
- Biomedicinsk analytikerexamen/ laboratorieassistentexamen med grundutbildning i transfusionsmedicin

- Eller examen i medicinsk biologi/ ”vit” biologi med grundutbildning i transfusionsmedicin

- Alternativt studenter som vid ansökningstillfället studerar i utbildning till biomedicinsk analytiker 180 hp, med godkänd grundutbildning i transfusionsmedicin vid kursstart

- Eller studenter i medicinsk biologi 240 hp, med godkänd grundutbildning i transfusionsmedicin vid kursstart (intyg om godkänd grundläggande transfusionsmedicin krävs för båda studentgrupperna).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursvärdering: Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Övrigt: Om kursen upphör eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Transfusionsmedicin - blodgruppsserologi och hemoterapi, grundnivå
Transfusion medicine - blood group serology and hemotherapy, advanced level
 
Kursgivare är: IKE- Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FG016      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Biomedicinsk laboratorievetenskap - BL1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     BL1   Medicin