Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Folkhälsovetenskaplig grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Folkhälsovetenskap - FHA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG015
Mål
Den studerande ska efter fullgjord kurs kunna:
Beskriva och redogöra bestämningsfaktorer som inverkar på utvecklingen, omfattningen, fördelningen av hälsa, sjukdom och skador.
Problematisera sjukdomsmönster och dess bestämningsfaktorer samt kunna redogöra och problematisera centrala folkhälsovetenskapliga begrepp, särskilt hälso- och sjukdomsbegrepp.
Redogöra för en historisk översikt för folkhälsans utveckling globalt och lokalt.
Reflektera om folkhälsans utveckling över tid och rum.
Kritiskt diskutera de dominerande teorierna om orsakerna till folkhälsans långsiktiga utveckling.
Tillämpa ett problembaserat arbetssätt i lärprocessen.
Kursinnehåll
Kursinnehållet består av följande centrala moment:
Centrala folkhälsovetenskapliga begrepp och teorier om hälsa.
Grundläggande sätt att mäta hälsa och sjukdom.
En översikt om bestämningsfaktorer som inverkar på utvecklingen, omfattningen, fördelningen och konsekvenserna av hälsa, sjukdom och skador på olika nivåer.
Samhällets struktur och välfärdssystem för hälsans nivå och fördelning.
Livsvillkorens och miljöns (fysisk, psykisk och social miljö) samt levnadsvanornas betydelse för sårbarhet och motståndsresurser för hälsan, samt hur detta skiljer mellan män och kvinnor.
En historisk översikt för folkhälsans utveckling globalt och lokalt de senaste två hundra åren.
De dominerande förklaringsteorierna för folkhälsans utveckling.
Problembaserat arbetssätt.
Kursen bedrivs på ett sådan sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat lärande (PBL) som pedagogiska filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Undervisningsformerna i denna kurs består av basgruppsarbete, föreläsningar och reflekterande seminarier. Den personliga och professionella utvecklingen dokumenteras i den individuella portfolion.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig hemtentamen. Deltagande i basgruppsarbete och reflekterande seminarier (obligatoriska moment) är en förutsättning för godkänt på kursen. Tidpunkten för omtentamen skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Byte av examinator:
Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.
Omfattning av omtentamen:
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination
Anmälan till examination/tentamen:
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ” Föreskrifter rörande examination och examinationer” enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
80p/120 högskolepoäng med relevans för kunskapsområdet/ämnesområdet folkhälsovetenskap t.ex. arbetsterapeut, beteendevetare, dietist, ekonom, kurator, läkare, sjukgymnast, sjuksköterska, samhällsvetare, socionom, tandläkare, tandhygienist .
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
I kursen ingår kursvärdering. Denna ska vara vägledande för genomförandet av pågående kurs samt för utveckling och planering av kommande kurser. Kursutvärderingen ska genomföras skriftligt individuellt av studenter och muntligt gemensamt av lärare och studenter. All kursvärdering redovisas och dokumenteras.
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

 
Folkhälsovetenskaplig grundkurs
Introduction to Public Health Sciences
 
Kursgivare är: FHV - Folkhälsovetenskapl utb
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG015      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Folkhälsovetenskap - FHA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     FHA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-01-31