Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Bakterier och människa i samspel, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicinsk biologi - MB1
Ämnesområde Medicin - MCA
  Kurskod   8FG014
Mål
Målet är att den studerande efter genomgången kurs ska:
- kunna beskriva samspelet mellan människokroppens immunförsvar och mikroorganismer
- känna till hur den normala bakteriefloran är sammansatt
- förstå hur störningar kan ge upphov till sjukdom
- kunna designa elevlaborationer där immunförsvar och bakteriefloran studeras
- bli förtrogen med problembaserat lärande
- vidareutveckla sin förmåga att konstruera elevlaborationer utifrån ett elevcentrerat perspektiv
Kursinnehåll
Kursen behandlar den normala bakterieflorans sammansättning och immunförsvarets funktioner. Metoder som kan användas för att synliggöra växelverkan mellan den omgivande bakteriefloran och immunförsvaret kommer att beskrivas. Reflektioner kring laborationspedagogik genomsyrar samtliga kursmoment. Praktisk träning i att utveckla egna elevlaborationer utifrån pedagogiska teorier ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod . PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, föreläsningar, seminarier, laborationer.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga och muntliga arbets-/tillämpningsuppgifter.

Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får student göra detta moment ytterligare en gång.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Lärarexamen i NO-ämnen (högstadie- och gymnasienivå).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
NIVÅ
Kursen ingår i utbildning på avancerad nivå

KURSVÄRDERING
Kursvärdering sker löpande genom skriftliga och muntliga utvärderingar vid varje träff i Linköping.

KURSLITTERATUR
Litteraturlista fastställs av programutskott/programstudierektor alt institutionsstyrelse eller av den som är behörig att fastställa litteraturlista senast två månader före kursstart.

ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Kursvärdering
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursutvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Vid LiU förekommer elektroniska kursvärderingar, och föreskrifter för dessa finns i Dnr LiU 780/06-04.

Genus
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Bakterier och människa i samspel
Bacteria and humans in interaction
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FG014      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicinsk biologi - MB1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     MB1   Naturvetenskap