Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Barnmisshandel och sexuella övergrepp II
, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övrigt inom omvårdnadsvetenskap - OM9
Ämnesområde
  Kurskod   8FG013
Mål
Kursen riktas till två yrkesgrupper dels personal inom socialtjänst/utredning och dels behandling/psykoterapi.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- beskriva och förklara olika teoretiska inriktningar rörande barnmisshandel och sexuella övergepp inom socialt arbete respektive behandling/psykoterapi
- tillämpa kunskapen på den egna yrkesverksamheten genom att beskriva, förklara och problematisera kring metodval i ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp.
Kursinnehåll
Kursen innehåller dels gemensamma kursavsnitt och dels olika teman avpassade efter respektive yrkesgrupp.

Innehåll/tema för socialsekreterare/utredare:
myndighetsansvar
metoder för bedömning och utredning
psykologiska aspekter
socialt behandlingsarbete
nätverkets betydelse
barnsamtal

Innehåll/tema för behandlare:
kris- och traumainterventioner
individuell behandling
gruppbehandling
familjeterapeutiska förhållningssätt
nätverkets betydelse
barnsamtal

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. I problembaserat lärande betonas den studerandes utveckling av ett självständigt, livslångt lärande som är en förutsättning för ett undersökande förhållningssätt. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör därför grunden för lärandet i problembaserat lärande. Centralt i problembaserat lärande är också att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, grupphandledning samt föreläsningar.
Examination
Examination sker individuellt genom aktivt deltagande i grupphandledning samt skriftlig rapport. Deltagande vid kurstillfällena är obligatoriskt och en förutsättning för godkännande på kursen.
Studerande som underkänts tre gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
För såväl omtentamen som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömingstillfället.
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas "Föreskrifter rörande examination och examinatorer" enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från högskoleutbildning om minst 80 poäng/120 högskolepoäng och 3 års erfarenhet från relevant yrkesområde samt genomgången kurs - Barnmisshandel och sexuella övergrepp I - eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursvärdering: Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrigt hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (Dnr 780/06-40).

Kurslitteratur: Obligatorisk kurslitteratur förekommer ej. Resurslista tillhandahålles.

Övrigt: Kursen ges ej om det är få antal sökande.

 
Barnmisshandel och sexuella övergrepp II
Physical and sexual child abuse II
 
Kursgivare är: IKE - Inst för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr:   Kurskod: 8FG013      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övrigt inom omvårdnadsvetenskap - OM9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     OM9   Vård