Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Immunologi II, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - MCA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG012
Mål
Kunskap och förståelse:
Detta är en fortsättningskurs i immunologi där grundläggande kunskaper kommer att fördjupas och tillämpas. Kursen syftar till att de studerande ska förvärva omfattande kunskaper och förståelse för immunförsvarets funktion och reglering. Målsättningen är att studenterna ska förvärva fördjupade kunskaper om immunsystemet och tillämpa dessa under kursen och kunna använda dessa inom fortsatt utbildning och/eller yrkesverksamhet.

Specifika mål är att studenten ska ha:
- Omfattande kunskap om immunsystemets celler och effektormolekyeler och hur dessa interagerar i olika situationer.
- Kunskap och förståelse för reglering av immunsystemet och vad som händer när regleringen inte fungerar.
- Kunskap om mekanismer och behandling av de sjukdomar som uppstår när immunsystemet inte fungerar normalt.
Kursinnehåll
Aktivering av medfödd och adaptiv immunitet inkluderande molekyler för igenkänning, vägar för aktivering och konsekvenser av detta.
Effektormekanismer på cellulär och molekylär nivå.
Reglering av immunsystemet inklusive tolerans och reglerande celler.
Immunologiska sjukdomar som autoimmunitet, allergi och immunbrist samt befintliga och framtida behandlingar av dessa.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande (PBL) används som pedagogisk metod vid Hälsouniversitetet. PBL innebär att studentens delatighet i lärande är i fokus, liksom att studenten har ansvar för inlärningen. Egna frågor och problemformuleringar utgör en grund för lärandet. Undervisnignen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling i dessa avseenden.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, seminarier och föreläsningar.
Examination
En skriftlig slutexamination, skriftlig och muntlig redovisning i seminarier.
Aktivt deltagande i seminarier är förutsättning för godkänd kurs.

Studerande som ej blivit godkänd har rätt till obegränsat antal provtillfällen. Tidpunkten för omtentamen anges i början av varje kurs. Därefter utnyttjas ordinarie och omtentamenstillfälle för nästföljande kurs.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen går till. I övrigt tillämpas "Föreskrifter rörande examination och examinatorer" enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Genomgången grundkurs i immunologi (Immunologi I, 5 p/7,5 hp) eller motsvarande kompetens.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursvärdering: Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrigt hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (Dnr: 780/06-40).

Kurslitteratur: Litteraturlista fastställs av kursansvarig senast två månader före kursstart.

Övrigt: Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
Kursen ges ej om det är för få antal sökande.
 
Immunologi II
Immunology II
 
Kursgivare är: IMK-Institutionen för molekylär och klinisk medicin
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG012      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - MCA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     MCA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15