Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Immunologi I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin - MCA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG011
Mål
Kunskap och förståelse:
Kursen syftar till att de studerande ska förvärva kunskaper och förståelse för immunförsvarets uppbyggnad och funkton. Målsättningen är att studenterna ska känna till nomenklatur och begrepp och kunna använda dessa inom fortsatt utbildning och/eller yrkesverksamhet.

Specifika mål är att studenten ska ha:
- Helhetsbild över immunförsvarets roll och betydelse
- Kunskap om immunsystemets celler och effektormolekyeler och hur dessa interagerar
- Kunskap och förståelse för reglering av immunsystemet
- Kännedom om sjukdomar som uppstår när immunsystemet inte fungerar normalt
Kursinnehåll
Grundläggande immunologiska begrepp.
Immunsystemets anatomi och celler.
Medfödd och adaptiv immunitet och hur dessa samverkar.
Aktivering av medfödd och adaptiv immunitet inkluderande molekyler för igenkännning, vägar för aktivering och konsekvenser av detta.
Uppgifter för B-celler och T-celler.
Reglering av immunsystemet inklusive tolerans och reglerande celler.
Immunologiska sjukdomar som autoimmunitet, allergi och immunbrist.
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande (PBL) används som pedagogisk metod vid Hälsouniversitetet. PBL innebär att studentens delaktighet i lärande är i fokus, liksom att studenten har ansvar för inlärningen. Egna frågor och problemformulerinar utgör en grund för lärandet. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling i dessa avseenden.

I undervisningen på denna kurs förekommer olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, seminarier och föreläsningar.
Examination
En skriftlig slutexamination, skriftlig och muntlig redovisning i seminarier. Aktivt deltagande i seminarier är förutsättning för godkänd kurs.

Studerande som ej blivit godkänd har rätt till obegränsat antal provtillfällen. Tidpunkten för omtentamen anges i början av varje kurs. Därefter utnyttjas ordinarie och omtentamenstillfälle för nästföljande kurs.

Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

För omtentamen gäller att omfattningen ska vara densamma som vid ordinarie examination.

Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen går till. I övrigt tillämpas "Föreskrifter rörande examination och examinatorer" enligt beslut vid Linköpings Universitet Dnr: LiU 1109/00-40.
Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen från högskoleutbildning eller pågågende utbildning omfattande minst 40p/60 hp inom medicin, vård eller naturvetenskap.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Kursvärdering: Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. I övrigt hänvisas till beslut om gemensamma föreskrifter rörande elektroniska kursvärderingar (Dnr: 780/06-40).

Kurslitteratur: Litteraturlista fastställs av kursansvarig senast två månader före kursstart.

Övrigt: Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändringar erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Immunologi I
Immunology I
 
Kursgivare är: IMK-Klinisk immunologi
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG011      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin - MCA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     MCA   Medicin  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-02-15