Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Vård vid ben- och fotsår, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnad - OMA
Ämnesområde
  Kurskod   8FG010
Mål
Kursen bygger på fördjupade kunskaper i vård av sår på ben och fot samt sjukdomar som påverkar ben och fot.

MÅL – FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT
Efter avslutat kurs skall studenten
, ha tillägnat sig kunskaper och förståelse för de speciella förutsättningar och problem som rör sår på foten och nedre extremiteterna samt ska utifrån sin yrkesroll kunna identifiera och beskriva de aktuella problemen.
, ha utvecklat kunskaper om diabetes och andra sjukdomar som påverkar ben och fot för att kunna medverka vid adekvat behandling och rehabilitering.
, kunna kritiskt värdera och bedöma olika behandlingar som berör människor med problem på ben och fötter med hänsyn till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.
, visa färdighet och förmåga att samverka och kommunicera inom den egna professionen samt med andra yrkesgrupper, anhöriga och patienter när det gäller behandlingar vid fot och bensår
, kunna förmedla kunskap som grund för patientens egenvård
, också inhämta kunskap om vetenskaplig metodik för att kunna kritiskt granska aktuell forskning inom området.
Kursinnehåll
, foten och benets anatomi och fysiologi samt patofysiologi
, diabetes och andra sjukdomstillstånd som påverkar fot och ben
, sårläkningsprocessen
, sår och sårvård vid ben och fotsår
, hygien och smittspridningsvägar
, kommunikation och etiska aspekter vid sår
, vetenskaplig metodik
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbetet i basgrupper, föreläsningar, seminarier och fördjupningsarbete.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga obligatoriska moment. Formerna för examination är skriftlig individuell tentamen, grupptentamen, seminarier och fördjupningsarbete där ämnesområden från kursinnehållet skall bearbetas.

Obligatoriska moment är aktivt deltagande i basgruppsarbete och seminarier. Bedömning av basgruppsarbete görs kontinuerligt.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Ett års erfarenhet som fotterapeut eller undersköterska.

Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande. Begäran om kursbevis skall göras på särskild blankett, som finns under adress www.hu.liu.se/org/studentenheten/blanketter, eller kan hämtas på Studentenhetens expedition.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tydliggörs.

Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.


 
Vård vid ben- och fotsår
Care of Leg-and Foot Wounds
 
Kursgivare är: IMV-Institutionen för medicin och vård
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG010      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnad - OMA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr     OMA   Vård  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2007-01-31