Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Allmän farmakologi
, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Medicin
Ämnesområde
  Kurskod   8FG006
Mål
Studenten skall efter godkänd kurs kunna:

Redogöra för grundläggande principer för läkemedelsabsorption, distribution och elimination

Redogöra för grunderna för läkemedel/receptor interaktionen och dess konsekvenser

Redogöra för läkemedel som påverkar neurotransmission

Redogöra för orsaker och konsekvenser vid läkemedelsinteraktioner och läkemedelsbiverkningar

Diskutera principer vid läkemedelsprövning och läkemedelbehandling av äldre, barn och gravida
Kursinnehåll
Kursen innefattar studier i grundläggande farmakodynamik och farmakokinetik
Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom arbete i basgrupper, föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Examination
Formerna för examination;
Skriftlig examination
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen.

Student som underkänts två gånger vid examination på kursen eller del av kursen har rätt att begära annan examinator vid förnyat examinationstillfälle, om inte särskilda skäl talar mot det.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Biologi A och Kemi A eller motsvarande
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
ÖVRIGT
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Allmän farmakologi
General Pharmacology
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr:   Kurskod: 8FG006      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Medicin          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Gr       Medicin