Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Att handleda studenter i hälso- och sjukvårdsarbete, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG005
Mål
Kursen vänder sig till den som i sin yrkesutövning är handledare i vården för studenter och personal. Kursinnehållet fokuserar på grundläggande teoretiska begrepp kring teorier om handledning, bedömning och professionellt förhållningssätt.

MÅL
Kursdeltagaren skall efter avslutad kurs kunna :
- Exemplifiera och beskriva olika pedagogiska förhållningssätt
- Förstå och förklara problembaserat lärande
- Reflektera över egen insats och förhållningssätt
- Beskriva olika handledningsmodeller
- Beskriva olika bedömningsmodeller
Kursinnehåll
Kursinnehållet fokuserar på grundläggande begrepp kring:
- Pedagogik
-Kommunikation
-Problembaserat Lärande
-Lärandets filosofi
-Aktuell forskning
-Reflektionens betydelse
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.

I undervisningen på denna kurs utnyttjas olika arbetsformer såsom arbete i basgrupper, tankebok, föreläsningar, artikelgranskning och seminarier.
Examination
Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är basgrupp, seminarier och examination.
Examinationen sker i seminarier där studenten redogör för sin fördjupningsuppgift i olika handledningsmodeller.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp (medicin, vård och omsorg) samt minst ett års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.


Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Att handleda studenter i hälso- och sjukvårdsarbete
Providing guidance in health care
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG005      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     TV9   Samhällsvetenskap