Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Examensarbete i omvårdnad, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Omvårdnadsvetenskap - OM1
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG004
Mål
Syftet med examensarbetet i huvudämnet är att studenten når en fördjupning i såväl ämnet som vetenskapliga metoder och forskningsetiska aspekter. Examensarbetet kan genomföras som en litteraturstudie eller en empirisk studie. Koppling till huvudämnet ska tydliggöras.
FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT
Studenten ska genomföra ett självständigt arbete inom relevant område. Utifrån kunskaper i forskningsmetodik och omvårdnad och efter fullgjord kurs skall studenten kunna
–identifiera och avgränsa problem samt formulera frågeställningar/hypoteser,
–välja relevanta metoder för att mäta eller studera och analysera karaktären hos en företeelse och utföra systematiska observationer inom området,
–beskriva den studerade företeelsen och bedöma metodens giltighet och tillförlitlighet,
–bearbeta, analysera, tolka, dra slutsatser och rapportera arbetet skriftligt i form av ett examensarbete som motsvarar god vetenskaplig kvalitet, och
–kritiskt granska eget och andras examensarbeten.
Kursinnehåll
Kursen består av ett självständigt arbete relevant för huvudämnet. Examensarbetet innebär en tillämpning av fördjupade teori- och metodkunskaper och färdigheter i att relatera empiriskt och teoretiskt innehåll till varandra. Centralt för kursen är att studenten, enskilt eller i par och med en lärare/forskare som handledare, genomför examensarbetet med en hög grad av självständighet.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisning och handledning är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. För att underlätta studentens arbete finns Anvisningar för examensarbete som ett separat dokument. Anvisningarna tydliggör formerna för examensarbetets fortskridande.
Kursen använder följande arbetsformer: projektarbete, litteraturstudier, seminarier och föreläsningar.
Examination
Bedömning sker fortlöpande under kursens gång och grundas på samtliga ingående moment. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Obligatoriska moment är: seminarium undersökningsplan, seminarium litteratur och metod samt examinationsseminarier. Varje student ska, förutom eget respondent- och opponentseminarium, delta aktivt i ytterligare fem examinationsseminarier. Studenten skall uppfylla kraven för de i kursen ingående obligatoriska momenten för godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationer för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
Omfattning av omexamination
Vid förnyad examination gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination.
Anmälan till examination
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet, Dnr: LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Sjuksköterskeexamen minst 120 högskolepoäng (motsvarande) samt godkända kurser om 7,5 högskolepoäng vardera i Allmän forskningsmetodik I och Allmän forskningsmetodik II – fortsättningskurs (motsvarande)
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs utgår från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår behandlar kursens överensstämmelse med kursplanen.
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådan sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Examensarbete i omvårdnad
Degree Project in Nursing
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG004      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Omvårdnadsvetenskap - OM1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2E     OM1   Vård