Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Allmän forskningsmetodik I, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9
Ämnesområde Omvårdnadsvetenskap - OMA
  Kurskod   8FG001
Mål
Genomförande av vetenskapliga studier/undersökningar inom hälso- och sjukvård och social omsorg ställer krav på kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetodik. Kunskaperna ska kunna tillämpas vid bedömning, motivering och val av kvantitativa eller kvalitativa metoder.
FÖRVÄNTADE LÄRANDERESULTAT
Studenten skall efter avslutad kurs kunna
– förklara vetenskapsfilosofins inverkan på forskningsprocessen och dess olika steg,
– förklara centrala begrepp i vetenskapsteori och vetenskaplig metod,
– förstå och redogöra för forskningsprocessens olika steg,
– förstå och förklara metoder för kvalitativ datainsamling, bearbetning och analys,
– förstå och tillämpa metoder för kvantitativ datainsamling, bearbetning och analys med parametriska och icke-parametriska hypotesprövningsmetoder, och
– analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar.
Kursinnehåll
–vetenskapsfilosofi och vetenskapsteori,
–forskningsprocessen i kvalitativ och kvantitativ forskning,
–datainsamling/observation i kvalitativ och kvantitativ forskning,
–kategorisering och analys i kvalitativ metod,
–statistisk bearbetning och analys i kvantitativ metod,
–forskningsetik, och
–kriterier för kritisk granskning och analys.
Undervisning/Arbetsformer
Vid Hälsouniversitetet bedrivs undervisning med Problembaserat Lärande (PBL) som pedagogisk filosofi och metod. PBL innebär att studentens delaktighet i lärandet är i fokus. Studenten tar eget ansvar för att bedöma vad han/hon behöver lära sig, genom att analysera och hantera verklighetsanknutna situationer som har anknytning till innehållet i kursen. Studenten söker kunskap, sovrar, tillämpar och värderar denna, samt utvärderar sitt eget lärande. Undervisningen är upplagd för att stimulera och stödja studentens utveckling av professionell kompetens och självständighet i lärande. Verklighetsanknutna situationer används som underlag för problembearbetning och för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Studenter arbetar tillsammans i mindre grupper, dels för att träna samarbete, dels för att bidra till varandras lärande. Lärare verkar i PBL dels som handledare genom att utmana, följa och återkoppla studenternas lärande, dels genom att bidra med kunskap på ett sätt som stimulerar och kompletterar.
Kursen använder olika arbetsformer: basgruppsarbete, föreläsningar, studieuppgifter, seminarier och artikelgranskning.
Examination
Kontinuerlig examination sker i kursen. Examination i grupp sker skriftligt och muntligt i seminarium och individuellt i en sluttentamen. Deltagande i obligatoriska moment är en förutsättning för godkänt på kursen. Omfattning och kriterier för seminarium meddelas senast vid kursstart.
Obligatoriska moment är: basgrupp, studieuppgifter, seminarier och individuell examination. Studenten skall uppfylla kraven för de i kursen ingående obligatoriska momenten för godkänt resultat.
Byte av examinator
Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.
Omfattning av omtentamen
För omtentamen gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination. Tidpunkten för omtentamen anges i början av varje kurs.
Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till tentamen skall gå till. I övrigt tillämpas ”Föreskrifter rörande examination och examinatorer” enligt beslut vid Linköpings Universitet, Dnr: LiU 1109/00-40.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Examen inom hälso- och sjukvård om minst 120 hp (medicin, vård och omsorg).
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
KURSVÄRDERING
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ingår behandlar kursens överensstämmelse med kursplanen.
ÖVRIGT
Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper synliggörs och utvecklas.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.
 
Allmän forskningsmetodik I
General Research Methodology I – Continuation course
 
Kursgivare är: IMH-Institutionen för Medicin och Hälsa
           
Dnr: LiU 1410/06-41   Kurskod: 8FG001      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga tvärvetenskapliga studier - TV9          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  G2X     TV9   Samhällsvetenskap