Visa engelsk kursplan
 
Kursnamn
Flerspråkighet, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1
Ämnesområde Logopedi - LDA
  Kurskod   8FA234
Mål
INLEDNNG

Kursen behandlar olika aspekter på flerspråkighet i olika kontexter under livsspannet och är en fristående kurs i logopedi.

LÄRANDEMÅL

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs förväntas den studerande att kunna:
- förklara grundläggande begrepp inom flerspråkighetsforskningen
- redogöra för innebörden av samtidig respektive sekventiell flerspråkighet vid såväl språkinlärning och språkstörning hos barn, som vid förvärvad språkstörning senare i livet
- reflektera över och problematisera flerspråkighet och identitet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs förväntas den studerande att kunna:
- välja och tillämpa adekvata resurser och strategier vid bedömning och intervention av personer med flerspråkig bakgrund och samtidig tal- och språkstörning

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs förväntas den studerande att kunna:
- identifiera hur etnicitet, kön och ålder relaterar till flerspråkighet
- reflektera över och problematisera flerspråkighet i olika samhälleliga och institutionella kontexter
Kursinnehåll
- Typologier och taxonomier för flerspråkighet
- Flerspråkighet genom livsspannet
- Migration och flerspråkighet; sen språkinlärning
- Flerspråkighet och medfödda kommunikationsstörningar
- Flerspråkighet och förvärvade kommunikationsstörningar
Undervisning/Arbetsformer
Inom Hälsouniversitetet utgör det studentcentrerade och problembaserade lärandet grunden i undervisningen. Studenten tar ett eget ansvar för, bearbetar och utforskar aktuellt innehåll i utbildningen. Arbetsformerna utmanar studenterna att självständigt formulera frågor för lärande, att söka kunskap och att i dialog med andra bedöma och utvärdera uppnådd kunskap. Studenter arbetar tillsammans i grupper utifrån verklighetsanknutna situationer för att utveckla det egna lärandet, bidra till medstudenters lärande och för att träna samarbete. Lärarens roll är att stödja studenter i detta arbetssätt. Utbildningarna är upplagda i ämnesintegrerade teman, i teoretiska och praktiska moment som varvas under hela utbildningen. Hälsouniversitetets utbildningar samverkar i integrationsmoment där interprofessionellt lärande innebär att studenter från flera professioner lär med, om och av varandra. Arbetsformer och integrationsmoment stimulerar och stödjer studentens utveckling till professionell och interprofessionell kompetens samt förbereder studenten för samarbete i kommande yrkesliv.

Undervisningsformer i denna kurs är föreläsningar och seminarier samt grupparbeten.
Examination
För godkännande av kursen krävs närvaro på föreläsningar, aktivt deltagande i grupparbeten och seminarier samt godkänd examination.

Examination sker dels genom en skriftlig individuell rapport, dels genom aktivt deltagande i rapportseminarier.

Omfattning av omexamination och förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
För såväl omexamination som förnyad bedömning av verksamhetsförlagd utbildning gäller att omfattningen skall vara densamma som vid ordinarie examination respektive första bedömningstillfället. Vid underkänt på verksamhetsförlagd utbildning får studenten göra detta moment ytterligare en gång. Tidpunkt för omprövning bedöms i varje enskilt fall men kan ske endast när lärare och handledare finns att tillgå.

Anmälan till examination/tentamen
Inför varje kurs anges hur anmälan till examination skall gå till. I övrigt tillämpas Föreskrifter rörande examination och examinatorer enligt beslut vid Linköpings Universitet.

Antal examinationstillfällen
Resurskrävande examinationsformer är begränsade till sammanlagt fem gånger; d vs student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har möjlighet att genomgå provet vid ytterligare fyra tillfällen. Därefter ges inget ytterligare tillfälle. Övriga examinationsformer har studenten rätt gå igenom ett obegränsat antal gånger. Tidpunkten för omexamination skall anges i början av varje termin. Den studerande har rätt att anmäla behov av stöd efter två underkända prov.
Förkunskap
Godkända studier i logopedi motsvarande 180 hp alternativt logopedexamen om minst 180 hp inklusive självständigt examensarbete om 15 hp. Därutöver krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, t ex Svenska 3/B och Engelska 6/A.
Betyg
På kursen ges betyget Godkänd eller Underkänd.
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten, efter begäran av den studerande.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kursen skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursansvarig lärare sammanställer analys av kursvärdering och ger förslag till utveckling av kursen. Analys och förslag återkopplas till studenterna, programansvarig/studierektor och vid behov till grundutbildningsnämnden om det rör generell utveckling och förbättring.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att funktionshinder, etnicitet, genus och ålder framhålls som relevanta variabler för analys och diskussion.
Om kursen upphör att ges eller genomgår större förändring erbjuds normalt examination enligt denna kursplan, vid totalt tre tillfällen inom ett år, varav ett i nära anslutning till det första examinationstillfället.

Undervisningsspråket är engelska.
 
Flerspråkighet
Multilingualism, 7,5 credits
 
Kursgivare är: IKE - Institutionen för klinisk och experimentell medicin
           
Dnr: LiU-2014-01547   Kurskod: 8FA234      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Terapi, rehabilitering och kostbehandling - TR1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  A1X     TR1   Samhällsvetenskap  
Kursen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-12-08